dr Małgorzata Pawłowska


Teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, wykładowca takich przedmiotów, jak literatura muzyczna, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, metodologia pracy naukowej, współczesne metody analityczne.
Zainteresowania naukowe M. Pawłowskiej osadzone są w teorii muzyki zorientowanej antropologicznie, otwartej na metodologie intermedialne i intertekstualne, a jej praca doktorska stała się laboratorium aktualnie dynamicznie rozwijającej się na świecie narratologii muzycznej. Rozpatrywane w pracach i artykułach utwory muzyczne obejmują szeroki zakres historyczny, od XVIII do XXI wieku.
Małgorzata Pawłowska ukończyła z wyróżnieniem Teorię Muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, część studiów realizując w Królewskim Konserwatorium w Brukseli. Zarówno pracę magisterską, jak i doktorską napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego. Jej praca magisterska pt. Diabeł w muzyce XIX i XX wieku na przykładzie wybranych utworów została nagrodzona w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych. Rozprawa doktorska pt. Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów oraz wyróżnienia w X Konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze oraz w Konkursie Związku Kompozytorów Polskich im. H. Feichta. Praca ta stała się również laureatem konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Monografie” i w  zmienionej wersji została wydana pt. Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej w serii „Monografie FNP” przez Wydawnictwo Naukowe im. M. Kopernika w Toruniu (2016). Aktualnie w druku jest anglojęzyczna wersja monografii pt. Exploring Musical Narratology: the Romeo and Juliet Myth in Music w serii Interplay: Music in Interdisciplinary Dialogue wyd. Pendragon Press (NY).

Osiągnięcia M. Pawłowskiej były także wielokrotnie nagradzane stypendiami (m.in.: 2008 – Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych; 2009-2012 grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 2013-2016 – Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców).

M. Pawłowska występowała z referatami na międzynarodowych konferencjach muzykologicznych, semiotycznych i  narratologicznych w Finlandii, Danii, Francji, Belgii, Hiszpanii, Serbii i Bułgarii; jest członkiem European Narratological Network, Koła Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich oraz Laboratorium Myśli Muzycznej. Wielokrotnie koordynowała lub współorganizowała projekty artystyczne i naukowe, jest również absolwentem studiów podyplomowych Zarządzanie Kulturą w Wymiarze Europejskim w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Ważniejsze publikacje:

Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej, seria “Monografie” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, ISBN 9788323137214

Intermedial Transposition – from Verbal Story to Music. Narrative in Musical Works on “Romeo and Juliet”, w: red. J. Pier, P. Roussin, Emerging Vectors on Narratology, seria Narratologia. Contribution to Narrative Theory, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2017, s. 285-313

A Story or Not a Story? Pascal Dusapin’s “Roméo & Juliette” and New Ways of Musical Narratives, w: red. M. Reybrouck, C. Maeder, Music, Semiotics, and Intermediality. New Perspectives in Musical Semiotics, Leuven University Press 2015, s. 257-273;

Narracja a muzyka. O globalnym „efekcie narratologicznym” i jego konsekwencjach w myśli o muzyce,, w: „Kultura współczesna” nr 3, 2014, s. 166-178;

Une aventure extraordinaire”, czyli „Roméo & Juliette” Pascala Dusapina, w : „Res Facta Nova. Teksty o muzyce współczesnej” 14 (26), s. 17-44;

Oblicza sonoryzmu we wczesnej twórczości Zbigniewa Bujarskiego, w: T. Malecka i in. (red.), „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” nr 5, 2014;

Musical Narratology – an Outline, w: red. J. Alber, P. K. Hansen, Unnatural and Transmedial Narrative and Narratology, seria Narratologia: Contributions to Narrative Theory, Walter de Gruyter, Berlin 2013, s. 197-220;

Diabolus in Musica, w: G. Branny, G. Holland (red.), Fictions and Metafictions of Evil: Essays in Literary Criticism, Comparative Literature and Interdisciplinary Studies. Essays in Literary Criticism, Comparative Literature and Interdisciplinary Studies, Peter Lang Edition, 2013, s. 187-198;

The Story of Romeo and Juliet Liberated From Words. A Narratological Analysis of the Works by Tchaikovsky and Prokofiev, w : M. Zatkalik i in. (red.) Histories and Narratives of Music Analysis, Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 160-194;

The Semantics of Love in Musical Interpretations of the Romeo and Juliet Myth, w: T. Malecka, M. Pawłowska (red.), Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX-2 X 2010, Kraków, Poland, Akademia Muzyczna w Krakowie, tom 1., 2013, s. 304-317;

Eero Tarastiego “Semiotics of Classical Music. How Mozart, Brahms and Wagner Talk to Us” (2012), w: T. Malecka i in. (red.), „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2013, Rok II, Nr 2, s. 129-134;

Mit Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej, w: T. Malecka i in. (red.), „Teoria Muzyki. Studia, Interpretacje, Dokumentacje” 2013, Rok II, Nr 2, s. 107-115;

Bohater operowy między sacrumprofanum. Wątki religijne o charakterze epifanicznym w operach: „Robert Diabeł” Giacomo Meyerbeera, „Faust” Charlesa Gounoda, „Doktor Faust” Ferruccia Busoniego, w: red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Muzyka religijna – między epokami i kulturami, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009;

Redakcja:

Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska (red.), Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification 27 IX-2 X 2010, Kraków, Poland, Musica Iagiellonica, Akademia Muzyczna w Krakowie 2013;

Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska (red.), Music as a Message of Truth and Beauty, Akademia Muzyczna w Krakowie 2014.

malgorzata.pawlowska@amuz.krakow.pl