Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Nostryfikacja dyplomów


Nostryfikacja to procedura uznawania ważności zagranicznych stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz dyplomów w Polsce. Nostryfikacji podlega dokument, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie osobnej umowy międzynarodowej.


 

Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek (druk uczelni lub własny) osoby ubiegającej się o nostryfikację.

Obowiązkowo do wniosku o nostryfikację dyplomu należy dołączyć:

  1. dyplom ukończenia studiów oraz jego tłumaczenie na język polski*
  2. dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów lub stanowiące podstawę nadania stopnia oraz ich tłumaczenie na język polski*
  3. świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia lub ubiegała się o nadanie stopnia naukowego
  4. oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia (druk uczelni lub własny) oraz w przypadku stopnia naukowego również oświadczenie, czy stanowił on przedmiot postępowania nostryfikacyjnego w RP.

* tłumaczenie nie musi być przysięgłe

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1–4, na wstępnym etapie przesyła się w postaci skanów na adres mailowy pracownika Działu Nauczania:
kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl

 

Szczegółowe informacje oraz przykłady pism, dotyczących procedury:

Wniosek o nostryfikację dyplomu

Oświadczenie nostryfikacja dyplomu

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą

Zarządzenie Rektora AMKP Nr 6/2021 w sprawie opłat za nostryfikację

Zarządzenie Rektora Nr 44/2020 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w AMK

 

Nr rachunku bankowego, na który wnosi się opłatę za postępowanie nostryfikacyjne:

Bank Pekao S. A. III oddział w Krakowie
PL 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

w tytule przelewu: Postępowanie nostryfikacyjne imię i nazwisko wnioskującego

 

Kontakt w sprawie nostryfikacji dyplomów:
(preferowany kontakt mailowy)

kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl

tel. 12 422 44 55 wew. 200