Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNO-BADAWCZA


Zakres działania:

– realizacja zadań związanych z prowadzeniem działalności artystyczno-badawczej Katedr Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie;

– współpraca z prorektorem właściwym do spraw nauki i rozwoju oraz kierownikami katedr w zakresie realizacji działalności artystyczno-badawczej Katedr oraz w zakresie przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej;

– współpraca z pracownikami akademii przy przygotowaniu naukowych inicjatyw projektowych;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej podziału subwencji z MNiSW na poszczególne Katedry, w tym: przygotowaniem harmonogramów i kalkulacji wstępnych kosztów, nadzorowanie wydatków;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej podziału subwencji z MNiSW dla doktorantów, w tym: przygotowanie kalkulacji wstępnych kosztów, nadzorowanie nad wydatkowaniem środków;

– nadzór nad przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji (pisma do Rektora w sprawie zawarcia umów z osobami wykonującymi zadania artystyczno-badawcze w poszczególnych Katedrach, udziału pracowników badawczo-dydaktycznych w konferencjach i sympozjach) oraz współudział w organizowaniu w Uczelni konferencji naukowych i prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;

– wspieranie i koordynowanie procesu przygotowywania wniosków o finansowanie badań naukowych do Narodowego Centrum Nauki (NCN) zarówno dla nauczycieli akademickich jak i doktorantów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie;

– przygotowanie umów dotyczących projektów badawczych pomiędzy NCN a Akademią oraz nadzór merytoryczny i finansowy nad ich realizacją;

– przygotowanie umów o finansowanie stypendiów dla wybitnym młodych naukowców.