Senat Akademii Muzycznej w Krakowie powołał w dniu 28 maja 2009 r. Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.

Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich


Współczesny Kraków, to ważny ośrodek kulturalny o wielowiekowej tradycji, miejsce działalności kolejnych generacji wybitnych artystów. Twórczość kompozytorów krakowskich należy do najbardziej znaczących zjawisk kultury polskiej XX i XXI wieku, posiada zarazem cechy pokoleniowej formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej.

W kształtowaniu oblicza tej grupy twórców podstawową rolę odgrywa Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie ze swą 130-letnią historią, datującą się od momentu utworzenia przez Władysława Żeleńskiego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie.

W twórczości kompozytorów krakowskich spotykają się: tradycja z awangardą, różnorodne gatunki i style, wartości uniwersalne i narodowe, mistrzostwo warsztatu i głębia przesłania. Szkołę Krakowską stworzyli wybitni profesorowie Akademii Muzycznej: Krystyna Moszumańska-Nazar, Adam Walaciński, Bogusław Schaeffer, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Penderecki, Marek Stachowski, Krzysztof Meyer. Zbudowali ją na fundamencie tradycji swoich poprzedników – profesorów: Stanisława Wiechowicza i Artura Malawskiego. Wspaniały dorobek tej grupy kompozytorów jest dziś kultywowany w Uczelni, ma także kontynuację w działalności artystycznej i pedagogicznej ich wychowanków – środkowego
i najmłodszego pokolenia kompozytorów krakowskich. Bogactwo i waga dokonań wspomnianych twórców domaga się poważnej dokumentacji, refleksji i interpretacji; może zarazem stanowić punkt wyjścia do badań całokształtu zjawiska w ujęciu historycznym.

Akademia posiada już w tej dziedzinie znaczący dorobek. Stanowią go: prace zbiorowe o charakterze analitycznym, monografie twórczości oraz prace dokumentacyjne (katalogi), nadto płyty z nagraniami utworów kilku pokoleń kompozytorów krakowskich, a także nagrania archiwalne utworów pochodzące z koncertów organizowanych w Uczelni.
W ostatnich latach zainicjowano wydawanie partytur.
Dorobek ten, jak również istniejący potencjał twórczy i naukowy muzycznego środowiska Krakowa stanowią znakomitą podstawę do stworzenia w Akademii Muzycznej profesjonalnej jednostki: Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich.