Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Muzykoterapia


WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:

 1. Muzykoterapia
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej
 4. Choreoterapia
 5. Techniki parateatralne
 6. Techniki relaksacyjne
 7. Improwizacja
 8. Emisja głosu
 9. Poznanie i doskonalenie umiejętności muzykoterapeutycznych
 10. Muzykoterapia w kinezyterapii
 11. Mobilna Rekreacja Muzyczna
 12. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych
 13. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej
 14. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 15. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 16. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 17. Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 18. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 19. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub/ i ruchowo
 20. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 21. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób autystycznych
 22. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 23. Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 24. Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 25. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 26. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 27. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 28. Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych
 29. Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 30. Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 31. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii
 32. Psychopatologia
 33. Podstawy psychologii zdrowia
 34. Kierunki i metody psychoterapii
 35. Wprowadzenie do pedagogiki
 36. Pedagogika specjalna
 37. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 38. Podstawy logopedii
 39. Podstawy psychiatrii
 40. Podstawy nauk medycznych
 41. Choroby psychosomatyczne
 42. Rehabilitacja
 43. Podstawy etyki w muzykoterapii
 44. Seminarium pracy dyplomowej

SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA: – w czasie zaliczeń i egzaminów

DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, student otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA ZAJĘĆ
:

Przewidziano 12 spotkań w roku akademickim w okresie od października do czerwca (nie dotyczy praktyk). Zajęcia odbywają się od piątku popołudniu, przez całą sobotę, do niedzieli – maksymalnie godzina 16:00.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
(zostanie zaktualizowany i umieszczony)

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 40% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2020/2021 to 2.400,00 zł za semestr.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Wysokość opłat dla cudzoziemców reguluje zarządzenie MEN z dnia 24.04.2002r. w sprawie form i warunków podejmowania studiów przez studentów niebędących obywatelami polskimi.

UWAGA!

REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MUZYKOTERAPIA ROZPOCZĘTA!

ZAPRASZAMY!

RUSZA REKRUTACJA
na VII EDYCJĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MUZYKOTERAPIA
od października roku akademickiego 2020/2021

HARMONOGRAM

Termin składania dokumentów:
do 31. 08. 2020 r.

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl

Termin egzaminów wstępnych:

11.09.2020 r.       (piątek)

 • test z literatury muzycznej on-line

 12.09.2020r.        (sobota)

 • nagranie audio/video 2 utworów muzycznych o zróżnicowanym (emocjonalnie) charakterze na wybranym przez kandydata instrumencie; przesłane na adres waleria.skiba@amuz.krakow.pl do 31.08.2020r.
 • gra na instrumencie – wykazanie się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument on-line

 13.09.2020r.        (niedziela)

 • rozmowa kwalifikacyjna on-line

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE EGZAMINU
ZOSTANĄ PRZESŁANE SAMYM ZAINTERESOWANYM


Strona oficjalna

ZAŁOŻENIA I CEL

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach medycznych różnych specjalności psychologicznych, pedagogicznych oraz w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także w oświatowych, socjalnych i geriatrycznych.
Studia są jednostopniowe.

STRUKTURA

Zajęcia w grupach:

wykłady – wszyscy studenci
ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych (do 20 osób)
ćwiczenia w grupach laboratoryjnych (do 5 osób)

I rok jest rokiem uzupełniającym:
a) dla magistrów z zakresu studiów muzycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotu nr 2;
b) dla magistrów z zakresu studiów psychologicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 31, 32, 33;
c) dla magistrów z zakresu studiów pedagogicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 35, 36, 37, 38;
d) dla magistrów z zakresu studiów medycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 40, 41, 42.

Program realizowany jest w ciągu dwóch i pół roku z podziałem na pięć semestrów.
Więcej informacji: waleria.skiba@amuz.krakow.pl

przerwa urlopowa – lipiec-sierpień


KANDYDACI

Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełniają następujące warunki wstępne:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, pedagogika, medycyna, rehabilitacja lub pokrewnym lub na kierunku studiów muzycznych,
2) ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub wykazują umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
3) w ogłoszonym terminie złożą wymagane dokumenty.

OGRANICZENIA WIEKOWE – brak.


REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:
VII edycja
obejmować będzie lata akademickie 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.
Data rozpoczęcia – październik 2020.

Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:

Tegoroczny Egzamin wstępny na Studia Podyplomowe Muzykoterapia
zostanie przeprowadzany on-line
i będzie składał się z następujących komponentów:

1) gry na instrumencie:
– odsłuchania przesłanych nagrań (audio/video) do 31.08.2020r.
dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym (emocjonalnie) charakterze
na wybranym przez kandydata instrumencie
– wykazania się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument (on-line);
2) testu z literatury muzycznej (on-line);
3) rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kierunkowych
oraz badania predyspozycji muzykoterapeutycznych (on-line)

TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

U W A G A:
Termin składania dokumentów:  31.08.2020 r.
Termin egzaminu:                          11-13.09.2020 r.

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (do pobrania obok)
2) dyplom lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia – nieobligatoryjnie,
4) dwie fotografie o wymiarach 35 mm na 45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
należy złożyć w teczce z wypisanymi na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zamieszkania i do korespondencji, wybranym rodzajem studiów podyplomowych, określeniem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja oraz ze spisem składanych dokumentów.

ARCHIWUM