Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Muzykoterapia


WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:

 1. Muzykoterapia
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej
 4. Choreoterapia
 5. Techniki parateatralne
 6. Techniki relaksacyjne
 7. Improwizacja
 8. Emisja głosu
 9. Poznanie i doskonalenie umiejętności muzykoterapeutycznych
 10. Muzykoterapia w kinezyterapii
 11. Mobilna Rekreacja Muzyczna
 12. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych
 13. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej
 14. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 15. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 16. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 17. Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 18. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 19. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub/ i ruchowo
 20. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 21. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób autystycznych
 22. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 23. Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 24. Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 25. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 26. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 27. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 28. Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych
 29. Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 30. Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 31. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii
 32. Psychopatologia
 33. Podstawy psychologii zdrowia
 34. Kierunki i metody psychoterapii
 35. Wprowadzenie do pedagogiki
 36. Pedagogika specjalna
 37. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 38. Podstawy logopedii
 39. Podstawy psychiatrii
 40. Podstawy nauk medycznych
 41. Choroby psychosomatyczne
 42. Rehabilitacja
 43. Podstawy etyki w muzykoterapii
 44. Seminarium pracy dyplomowej

SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA: – w czasie zaliczeń i egzaminów

DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, student otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA ZAJĘĆ
:

Przewidziano 12 spotkań w roku akademickim w okresie od października do czerwca (nie dotyczy praktyk). Zajęcia odbywają się od piątku popołudniu, przez całą sobotę, do niedzieli – maksymalnie godzina 16:00.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
(zostanie zaktualizowany i umieszczony)

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 40% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2020/2021 to 2.400,00 zł za semestr.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Wysokość opłat dla cudzoziemców reguluje zarządzenie MEN z dnia 24.04.2002r. w sprawie form i warunków podejmowania studiów przez studentów niebędących obywatelami polskimi.

ARCHIWUM