Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Muzykoterapia


UWAGA!

REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MUZYKOTERAPIA ROZPOCZĘTA!

ZAPRASZAMY!


Strona oficjalna

ZAŁOŻENIA I CEL

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach medycznych różnych specjalności psychologicznych, pedagogicznych oraz w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także w oświatowych, socjalnych i geriatrycznych.
Studia są jednostopniowe.

STRUKTURA

Zajęcia w grupach:

wykłady – wszyscy studenci
ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych (do 20 osób)
ćwiczenia w grupach laboratoryjnych (do 5 osób)

I rok jest rokiem uzupełniającym:
a) dla magistrów z zakresu studiów muzycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotu nr 2;
b) dla magistrów z zakresu studiów psychologicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 31, 32, 33;
c) dla magistrów z zakresu studiów pedagogicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 35, 36, 37, 38;
d) dla magistrów z zakresu studiów medycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 40, 41, 42.

Program realizowany jest w ciągu dwóch i pół roku z podziałem na pięć semestrów.
Więcej informacji: waleria.skiba@amuz.krakow.pl

przerwa urlopowa – lipiec-sierpień


KANDYDACI

Do egzaminu wstępnego mogą być dopuszczeni wyłącznie kandydaci, którzy spełniają następujące warunki wstępne:

1) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, pedagogika, medycyna, rehabilitacja lub pokrewnym lub na kierunku studiów muzycznych,
2) ukończyli szkołę muzyczną I stopnia lub wykazują umiejętności muzyczne na poziomie ukończonej szkoły muzycznej I stopnia,
3) w ogłoszonym terminie złożą wymagane dokumenty.

OGRANICZENIA WIEKOWE – brak.


REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:
VII edycja
obejmować będzie lata akademickie2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022.
Data rozpoczęcia – luty 2020.

Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:

Egzamin wstępny na Studia Podyplomowe Muzykoterapia składa się z następujących komponentów:

1) wykonanie dwóch utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na wybranym przez kandydata instrumencie oraz wykazanie się predyspozycjami do swobodnego komunikowania się przez instrument;
2) test z literatury muzycznej;
3) rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych;
4) badanie predyspozycji muzykoterapeutycznych.

TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

U W A G A:
Termin składania dokumentów: 30.12.2019 r.
Termin egzaminu:                          11-12.01.2020 r.

 

w formie elektronicznej na adres: waleria.skiba@amuz.krakow.pl
w dziekanacie Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej: pokój nr 307; czwartek 11:00-12.00
w dziekanacie Studiów Podyplomowych MT: pokój nr 15; wtorek 10:00-11:00

Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (do pobrania obok)
2) dyplom lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia – nieobligatoryjnie,
4) dwie fotografie o wymiarach 35 mm na 45 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane na odwrocie,
należy złożyć w teczce z wypisanymi na pierwszej, zewnętrznej stronie teczki danymi: imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem zamieszkania i do korespondencji, wybranym rodzajem studiów podyplomowych, określeniem roku akademickiego, którego dotyczy rekrutacja oraz ze spisem składanych dokumentów.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:

 1. Muzykoterapia
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej
 4. Choreoterapia
 5. Techniki parateatralne
 6. Techniki relaksacyjne
 7. Improwizacja
 8. Emisja głosu
 9. Poznanie i doskonalenie umiejętności muzykoterapeutycznych
 10. Muzykoterapia w kinezyterapii
 11. Mobilna Rekreacja Muzyczna
 12. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych
 13. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej
 14. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach
 15. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości
 16. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu uzależnień
 17. Ćwiczenia z muzykoterapii na oddziałach szpitalnych
 18. Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu sanatoryjnym
 19. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub/ i ruchowo
 20. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
 21. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób autystycznych
 22. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 23. Ćwiczenia z muzykoterapii w leczeniu dysleksji
 24. Zastosowanie muzyki w wadach wymowy
 25. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 26. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku
 27. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami ruchu
 28. Wykorzystanie metody R.Labana w działaniach muzykoterapeutycznych
 29. Zastosowanie muzykoterapii w geriatrii
 30. Psychologiczne podstawy muzykoterapii
 31. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii
 32. Psychopatologia
 33. Podstawy psychologii zdrowia
 34. Kierunki i metody psychoterapii
 35. Wprowadzenie do pedagogiki
 36. Pedagogika specjalna
 37. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 38. Podstawy logopedii
 39. Podstawy psychiatrii
 40. Podstawy nauk medycznych
 41. Choroby psychosomatyczne
 42. Rehabilitacja
 43. Podstawy etyki w muzykoterapii
 44. Seminarium pracy dyplomowej

SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA: – w czasie zaliczeń i egzaminów

DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, student otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBYWANIA ZAJĘĆ
:

Przewidziano 12 spotkań w roku akademickim w okresie od października do czerwca (nie dotyczy praktyk). Zajęcia odbywają się od piątku popołudniu, przez całą sobotę, do niedzieli – maksymalnie godzina 16:00.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017
(zostanie zaktualizowany i umieszczony)

OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 40% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2019/2020 to 2.400,00 zł za semestr.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

Wysokość opłat dla cudzoziemców reguluje zarządzenie MEN z dnia 24.04.2002r. w sprawie form i warunków podejmowania studiów przez studentów niebędących obywatelami polskimi.