prof. dr hab. Teresa Malecka – Kierownik Centrum


Teoretyk muzyki, kierownik Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich Akademii Muzycznej w Krakowie, redaktor naczelna czasopisma naukowego “Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”. Poprzednio wieloletni prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki krakowskiej uczelni.
W latach 70 tych XX wieku zainicjowała wraz z Krzysztofem Drobą powstanie Zespołu ds. Analizy i Interpretacji Muzyki działającego pod merytoryczną pieczą Mistrza – Profesora Mieczysława Tomaszewskiego. Dało to początek formacji określanej mianem Krakowskiej Szkoły Teoretycznej. Zorganizowała wraz  ze współpracownikami liczne konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe o zróżnicowanej tematyce, w tym m.in. XI Kongres Semiotyki Muzycznej Muzyka. Funkcja i wartość.(11th  Congress of Musical Significations Music: Function and Value) Zainicjowała także powstanie w Akademii Muzycznej Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich oraz powołanie czasopisma naukowego “Teoria Muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”.
W pracy naukowej skoncentrowana na polskiej muzyce współczesnej (K. Penderecki, H.M. Górecki, Z. Bujarski) oraz  na muzyce rosyjskiej (M. Rimski-Korsakow, M. Musorgski), a wśród zagadnień teoretycznych na relacji Wort – Ton, oraz na związkach między sztukami – w perspektywie semiotycznej. W ostatnich latach zakres jej zainteresowań naukowych poszerzył się o tematykę muzyki religijnej, o problematykę sacrum w muzyce.  Jest autorem książek: Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego (1996) i Zbigniew Bujarski. Twórczość i osobowość, (2006), oraz około 100 artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą a także redaktorem naukowym wielu książek – prac zbiorowych będących często owocem ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Bierze udział w międzynarodowych kongresach i sympozjach w Europie zachodniej, wschodniej, w Stanach Zjednoczonych, i ośrodkach  akademickich w Polsce. Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich,  Societe Internationale d’Histoire Comparee du Theatre, de l’Opera et du Ballet, Stowarzyszenia Beethovenowskiego (w zarządzie). Była członkiem Rady Programowej Festiwali Muzyki Krzysztofa Pendereckiego oraz Festiwalu Kraków 2000, wiceprzewodniczącą Rady Programowej Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. W latach 2012 – 2016 była  członkiem Rady Naukowej Muzeum Narodowego w Krakowie, a w latach 2010 – 2018  –  członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. W latach 2014 – 2017 i od 2019 –   członkiem kapituły Nagrody im. Ks. Hieronima Feichta ZKP. Od początku istnienia Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena aktywnie działa w jego Radzie Programowej, a od roku 2018 jest kierownikiem naukowym Międzynarodowych Sympozjów Beethovenowskich.

Teresa Malecka – Publikacje

teresa.malecka@amuz.krakow.pl