Cele i zadania


Głównym zadaniem i celem działalności Centrum jest ochrona i promocja wspólnego dobra kultury, jakie stanowi twórczość kompozytorów zarówno trwale, jak i czasowo związanych z Krakowem.

Realizacja zamierzeń obejmie następujące działania:
• pozyskiwanie materiałów źródłowych, w tym rękopisów, gromadzenie zbiorów;
• utworzenie bazy danych oraz wyodrębnienie z istniejących zbiorów Biblioteki – Fonoteki materiałów związanych tematycznie z działalnością Centrum;
• inspirowanie i prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych;
• promocja twórczości i całokształtu działalności kompozytorów krakowskich;
– konferencje i sympozja naukowe
– koncerty
– nagrania archiwalne i płytowe
– działalność wydawnicza (partytury, nagrania, prace teoretyczne)
– wystawy
• współpraca z ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, związkami twórczymi
w kraju i za granicą
• działania informacyjne

Centrum, ze względu na swe merytoryczne założenia, obejmujące działania zarówno naukowe, dokumentacyjne jak i promocyjne, powstaje jako jednostka ogólnouczelniana,  w oparciu o zasoby kadrowe wszystkich wydziałów, a w szczególności: Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego oraz Katedry Kompozycji i Biblioteki..