Wydział Instrumentalny


Historia Wydziału Instrumentalnego sięga Szkoły i Bursy Muzycznej Franciszka Mireckiego (1841-1873), Szkoły Muzycznej Towarzystwa Muzycznego (1867-1888) oraz Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego (1888-1939). Przez dekady kształceniem pokoleń instrumentalistów zajmowało się tam grono wybitnych pedagogów, m. in.: Jan Chmielewski, Adolf Peters, Leopold Bobilewicz, Egon Petri, Seweryn Eisenberger, Jan Drozdowski, Jerzy Lalewicz, Wiktor Łabuński, Kazimierz Krzyształowicz, Bolesław Domaniewski i inni.

Powojenny Wydziału (powstały w 1946 roku) przez dekady tworzyli nauczyciele akademiccy pochodzący z Krakowa oraz innych polskich miast. Byli to m. in. Eugenia Umińska, Zbigniew Drzewiecki, Jan Ekier, Bronisław Rutkowski, Jan Hoffman, Henryk Sztompka, Witold Herman, Ludwik Stefański, Ludwik Lutak, Józef Stojko, Karol Skarżyński, Czesław Peciulewicz, Edward Szcześniak, Władysław Kosieradzki, Wacław Chudziak, Zenon Feliński, Zofia Adamska, Jan Tawroszewicz, Jan Jargoń, Józef Mikulski, Zbigniew Szlezer, Tadeusz Żmudziński i wielu innych.

Misją obecnego Wydziału Instrumentalnego jest wielopłaszczyznowe kształcenie muzyków instrumentalistów w duchu łączenia bogatych tradycji z nowymi osiągnięciami sztuki wykonawczej.

Najistotniejszym zadaniem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej jest podnoszenie kompetencji instrumentalnych i merytorycznych studentów, przygotowanie ich do samodzielnej pracy w zawodzie muzyka oraz kształtowanie ich osobowości artystycznych. Szczególną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa tutaj relacja mistrza z uczniem, a zadania stawiane przed studentem dobierane są według indywidualnych potrzeb każdego z nich.

Jednym z ważnych zadań Wydziału jest kształtowanie gustów oraz podnoszenie kompetencji odbiorców muzyki poprzez aktywne uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta i regionu. Pedagodzy Wydziału Instrumentalnego stale wspierają jednostki kształcenia muzycznego niższych szczebli.

Na 158 pracowników Wydziału, 36 posiada tytuł profesora, 58 doktora habilitowanego (w tym 20 prof. uczelni) 48 doktora i 26 magistra (dane na luty 2022). Kadra prowadzi działalność artystyczno-badawczą w 11 Katedrach przyporządkowanych Wydziałowi, których ważnym elementem prac jest dbałość o zapewnienie studentom możliwości prezentacji ich osiągnięć artystyczno-naukowych podczas koncertów, festiwali oraz sesji tematycznych.

Wydział Instrumentalny zaangażowany jest także w pracę w ramach programów kształcenia Szkoły Doktorskiej oraz prowadzi dwuletnie studia podyplomowe. Jednostka prowadzi niezwykle bogatą współpracę międzynarodową z zagranicznymi pedagogami oraz uczelniami. W ramach Wydziału działają studenckie koła naukowe, które stale podejmują innowacyjne inicjatywy badawcze i artystyczne.

Obecnie Wydział Instrumentalny prowadzi kształcenie na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i Muzyka Improwizowana. W ramach kierunku Instrumentalistyka oferuje studia w 30 specjalnościach w programie studiów licencjackich i 38 w programie studiów magisterskich. W ramach kierunku Jazz i Muzyka Improwizowana prowadzone jest 11 specjalności zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Studia magisterskie na kierunku Instrumentalistyka prowadzone są w systemie modułowym. W zależności od specjalności są to moduły:

– solistyczny,
– kameralny,
– orkiestrowy,
– korepetytora (dla pianistów),
– wykonawstwa muzyki współczesnej.

W ostatnich latach oferta edukacyjna została wzbogacona poprzez wprowadzenie nowych specjalności na studiach licencjackich (gra na gitarze w zakresie muzyki jazzowej) oraz magisterskich (gra na violone i gra na fortepianie historycznym).

Pedagodzy pełniący funkcję Dziekana Wydziału Instrumentalnego od 1946 roku (chronologicznie):

prof. Jan Hoffman (1946-1949)
prof. Karol Klein (1949-1950)
prof. Bronisław Rutkowski (1950-1951)
prof. Józef Chwedczuk (1951-1954)
prof. Jan Hoffman (1954-1955)
prof. Józef Chwedczuk (1955- 1969)
prof. Jan Jargoń (1969- 1972)
prof. Zbigniew Jeżewski (1972-1975)
prof. Krzysztof Missona (1975-1978)
prof. Zbigniew Szlezer (1978-1981)
prof. Janusz Dolny (1981-1987)
prof. Leszek Werner (1987- 1993)
prof. Andrzej Godek (1993- 1996)
prof. Andrzej Pikul (1996- 1999)
prof. Zbigniew Kamionka (1999-2005)
prof. Mirosława Semeniuk-Podraza (2005-2012)
prof. Zbigniew Kamionka (2012-2016).

W obecnej kadencji funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego pełni prof. dr hab. Mariusz Sielski, a prodziekanami są: dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik, dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP i prof. dr hab. Jan Kalinowski.