Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym


Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają cztery semestry. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Studia obejmują:
Grę na instrumencie:

 • doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego
 • mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów
 • zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie

Kameralistykę:

 • dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe
 • dla pianistów według indywidualnego planu

Wykonawstwo muzyki współczesnej:

 • solowe (fortepian)
 • kameralne
 • dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe

TRYB I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin składania podań upływa 13 września 2021 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł

Rachunek bankowy  nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240 z dopiskiem za egzamin wstępny.

Wymagane dokumenty w formie skanu:

 • dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
 • podanie (druk własny uczelni)
 • indywidualny projekt studiów podyplomowych
  a/ planowany repertuar (dla instrumentów orkiestrowych istnieje możliwość opracowywania solowych partii orkiestrowych)
  b/ plany konkursów, koncertów i innych zamierzeń artystycznych
  c/ nazwisko pedagoga, u którego kandydat chciałby odbywać studia.
 • Życiorys, dokumentacja dorobku artystycznego, opinie, listy polecające.

Skany należy przesłać na adres: marta.strzebonska@amuz.krakow.pl Kandydaci dopuszczeni do egzaminu wstępnego zobowiązani są dokonać opłaty za egzamin wstępny, dowód należy zachować i przekazać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych, pok. 116
Osoby przyjęte powinny przesłać zdjęcie w formie elektronicznej na wyżej podany adres mailowy. Istnieje możliwość zdawania egzaminu wstępnego w sesji zimowej i rozpoczęcie studiów w semestrze letnim.

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.)

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin specjalności indywidualnych obejmuje:

 • recital (w programie utwory kompozytorów różnych epok, czas trwania ok.50 minut)
 • rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja ma prawo skrócić program recitalu. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie zapewnia kandydatom akompaniatorów w czasie egzaminu.
W specjalności kameralistyka egzamin obejmuje:

 • prezentację zespołu kameralnego deklarującego podjęcie wspólnych studiów podyplomowych (dla
  pianistów możliwość wykonania recitalu solowego).

W zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej repertuar winien zawierać utwory skomponowane przed rokiem 1900, utwór z lat 1900-1940 i co najmniej 3 kompozycje powstałe po roku 1951, obejmujące najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI w. Kandydaci będący absolwentami Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, którzy ukończyli studia z oceną bardzo dobrą lub bardzo dobrą z wyróżnieniem, w tym samym roku, mogą zostać zwolnieni z recitalu – tylko w specjalnościach solistycznych.

W roku akademickim 2021/22 studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia odpowiedniej ilości kandydatów.
Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

PLAN STUDIÓW

Program studiów opracowany będzie indywidualnie dla każdego słuchacza studiów podyplomowych w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym i kierownikami katedr.
Na końcu każdego roku studiów podyplomowych obowiązuje egzamin w formie koncertu.

Studia obejmują:

 • Przedmiot główny

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPŁATY

Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W roku akad. 2021/2022 wynosi:
3.000,- zł – specjalności indywidualne za semestr;
3.500,- zł – kameralistyka za semestr
Opłata dla zespołu kameralnego wnoszona jest w równych częściach przez każdego członka zespołu.
Opłata ta jest niezależna od liczby osób w zespole.
(Zarządzenie nr 17/2021 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu0 (12) 421 31 20

WYKŁADOWCY

Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych składa się z pedagogów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Na prośbę kandydata istnieje możliwość odbycia studiów w klasie wybranego pedagoga z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, nie znajdującego się na załączonej liście kadry dydaktycznej (za zgodą Rady Wydziału).


Kierownik:
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
pawel.krauzowicz@amuz.krakow.pl