Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym


REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

4-20 września 2024
REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

25-27 września 2024
EGZAMINY


Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają cztery semestry. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Studia realizowane są jako:

Gra solistyczna:

 • doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego
 • mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów
 • zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie

Kameralistyka:

 • dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe
 • dla pianistów według indywidualnego planu

Wykonawstwo muzyki współczesnej:

 • solowe (fortepian)
 • kameralne
 • dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe

TRYB I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Zapisy na studia odbywają się poprzez Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK) Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Termin zapisów:
od 4 września od godz. 00:01 do 20 września 2024 do godz. 23:59

 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć w formie elektronicznej:

• kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego
• skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
• indywidualny projekt studiów podyplomowych: planowany repertuar, plany konkursów, koncertów i innych zamierzeń artystycznych
• nazwisko pedagoga u którego kandydat chciałby odbywać studia
• życiorys, dokumentacja dorobku artystycznego, opinie, listy polecające.

Poprawne przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością automatyczną (nie należy na nią odpowiadać).

UWAGA! PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!

 

EGZAMIN WSTĘPNY – WARUNKI I OPŁATY

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł.

Rachunek bankowy nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240 z dopiskiem “za egzamin wstępny”.

Kandydaci dopuszczeni do egzaminu wstępnego zobowiązani są dokonać opłaty za egzamin wstępny, dowód należy zachować i przekazać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych, pok. 116 lub przesłać na adres: marta.strzebonska@amuz.krakow.pl
Istnieje możliwość zdawania egzaminu wstępnego w sesji zimowej i rozpoczęcie studiów w semestrze letnim.

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.)

 

EGZAMIN WSTĘPNY – ZAKRES

Specjalności solistyczne:

 • recital (w programie utwory kompozytorów różnych epok, czas trwania ok. 50 minut)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Komisja ma prawo skrócić program recitalu. Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie zapewnia kandydatom akompaniatorów w czasie egzaminu.

Kameralistyka:

 • prezentacja zespołu kameralnego deklarującego podjęcie wspólnych studiów podyplomowych (dla pianistów możliwość wykonania recitalu solowego).

Wykonawstwo muzyki współczesnej:

 • repertuar winien zawierać utwory skomponowane przed rokiem 1900, utwór z lat 1900-1940 i co najmniej 3 kompozycje powstałe po roku 1951, obejmujące najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI w. Kandydaci będący absolwentami Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, którzy ukończyli studia z oceną bardzo dobrą lub bardzo dobrą z wyróżnieniem, w tym samym roku, mogą zostać zwolnieni z recitalu – tylko w specjalnościach solistycznych.

Studia Podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym zostaną uruchomione w przypadku przyjęcia odpowiedniej ilości kandydatów.
Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

 

PLAN STUDIÓW

Program studiów opracowany będzie indywidualnie dla każdego słuchacza studiów podyplomowych w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym i kierownikami katedr.
Na końcu każdego roku studiów podyplomowych obowiązuje egzamin w formie koncertu.

Studia obejmują:

 • Przedmiot główny

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

OPŁATY

Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez JM Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W roku akademickim 2023/2024 opłaty wynoszą:

4.000,- zł – słuchacz solista za semestr;
4.800,- zł.
słuchacz solista z akompaniatorem za semestr;

5.000,- zł* – kameralistyka za semestr.
*opłata dla zespołu kameralnego wnoszona jest w równych częściach przez każdego członka zespołu. Opłata ta jest niezależna od liczby osób w zespole.
(
Zarządzenie Rektora Nr 23/2023)

Opłaty powinny być płacone terminowo, przelewem na rachunek bankowy Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie:

 • 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240 (w złotówkach)

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko, jak również podać informacje z jakiego tytułu wnoszona jest opłata, nazwę studiów podyplomowych, semestr/rok.

Opłata może być wnoszona w całości za rok akademicki lub w dwóch równych ratach za każdy semestr, płatnych najpóźniej do 7 października i 20 lutego danego roku akademickiego.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 (12) 421 31 20.

 

WYKŁADOWCY

Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych składa się z pedagogów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Na prośbę kandydata istnieje możliwość odbycia studiów w klasie wybranego pedagoga z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, nie znajdującego się na załączonej liście kadry dydaktycznej (za zgodą Rady Wydziału).
________________________________________
Kierownik:
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
pawel.krauzowicz@amuz.krakow.pl