Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym


Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają dwa lata. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Studia obejmują:
Grę na instrumencie:
• doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego
• mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów
• zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie
Kameralistykę:
• dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe
• dla pianistów według indywidualnego planu
Wykonawstwo muzyki współczesnej:
• solowe (fortepian)
• kameralne
• dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe

TRYB I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Termin składania podań w dziekanacie Wydziału Instrumentalnego upływa 29 maja 2017 r. (dla zdających egzamin w czerwcu) oraz 18 września 2017 r. dla zdających egzamin we wrześniu).
Istnieje możliwość zdawania egzaminu wstępnego w sesji zimowej i rozpoczęcie studiów w semestrze letnim.
Wymagane dokumenty:
• dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
• 2 fotografie
• podanie (druk własny uczelni)
• indywidualny projekt studiów podyplomowych
• dokumentacja dorobku artystycznego
• nazwisko pedagoga u którego chciałby kandydat odbywać studia

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 r.)

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin obejmuje recital ( w programie utwory kompozytorów różnych epok, czas trwania ok.50 minut) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Komisja ma prawo skrócić program recitalu. Akademia Muzyczna nie zapewnia kandydatom akompaniatorów w czasie egzaminu.
W specjalności kameralistyka egzamin obejmuje prezentację zespołu kameralnego deklarującego podjęcie wspólnych studiów podyplomowych (dla pianistów możliwość wykonania recitalu solowego).
W zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej repertuar winien zawierać utwory skomponowane przed rokiem 1900, utwór z lat 1900-1940 i co najmniej 3 kompozycje powstałe po roku 1951, obejmujące najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI w. Kandydaci będący absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy ukończyli studia z oceną bardzo dobrą lub bardzo dobrą z wyróżnieniem, w tym samym roku, mogą zostać zwolnieni z recitalu – tylko w specjalnościach solistycznych.

W roku akademickim 2017/18 studia podyplomowe
na Wydziale Instrumentalnym zostaną uruchomione
w przypadku przyjęcia odpowiedniej ilości kandydatów.
Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

PLAN STUDIÓW

Program studiów opracowany będzie indywidualnie dla każdego słuchacza studiów podyplomowych w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym i kierownikami katedr.
Na końcu każdego roku studiów podypl. obowiązuje egzamin w formie koncertu.

Studia obejmują:
• Przedmiot główny

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPŁATY
Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku akad. 2016/2017 wynosi:
2.500,- zł – specjalności indywidualne za semestr;

3.000,- zł – kameralistyka za semestr
Opłata dla zespołu kameralnego wnoszona jest w równych częściach przez każdego członka zespołu.
Opłata ta jest niezależna od liczby osób w zespole.

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej w Krakowie, p. 306.
tel. (+ 48 12) 422 43 22; 422 04 55 w. 117

WYKŁADOWCY
Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych składa się z pedagogów
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego:

dr hab. Janusz Antonik – klarnet
dr hab. Anna Armatys-Borrelli – kameralistyka
prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois – organy
prof. dr hab. Andrzej Białko – organy
prof. Ewa Bukojemska – fortepian
prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała – fortepian
dr hab. Sławomir Cierpik – kameralistyka
prof. Kaja Danczowska – skrzypce
dr hab. Anna Dębowska-Jaroszek – kameralistyka
dr hab. Jacek Dumanowski – altówka
dr hab. Monika Gardoń-Preinl – kameralistyka
prof. Andrzej Godek – klarnet
dr hab. Wacław Golonka – organy
prof. dr hab. Mirosław Herbowski – fortepian
dr hab. Bugusława Hubisz-Sielska – altówka
dr hab. Dorota Imiełowska – wiolonczela
dr hab. Robert Kabara – skrzypce
dr hab. Jan Kalinowski – wiolonczela
dr hab. Marek Kalinowski – kontrabas
dr hab. Teresa Kamińska – wiolonczela barokowa
prof. dr hab. Zbigniew Kamionka – flet, kameralistyka
dr hab. Gajusz Kęska – fortepian
dr hab. Adam Klocek – wiolonczela
dr hab. Bartłomiej Kominek – kameralistyka
prof. Jerzy Kotyczka – obój
dr hab. Paweł Krauzowicz – klarnet, kameralistyka
dr hab. Ryszard Krawczuk – saksofon jazzowy
dr hab. Tomasz Kudyk – trąbka jazzowa
prof. Wiesław Kwaśny – skrzypce
dr hab. Piotr Lato – klarnet
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński – wiolonczela
dr hab. Piotr Machnik – fortepian
dr hab. Benedykt Matusik – trąbka
prof. dr hab. Marek Mleczko – obój
prof. Danuta Mroczek-Szlezer – kameralistyka
dr hab. Wacław Mulak – trąbka
prof. Magdalena Myczka – klawesyn
dr hab. Grzegorz Nagórski – puzon jazzowy
dr hab. Michał Nagy – gitara
dr hab. Renata Żełobowska-Orzechowska – kameralistyka
dr hab. Paweł Paluch – akordeon
prof. dr hab. Andrzej Pikul – fortepian
prof. dr hab. Jan Pilch – perkusja
prof. dr hab. Janusz Pisarski – altówka
dr hab. Mirosław Płoski – waltornia
dr hab. Romana Podsadecka-Ostafil – fortepian
dr hab. Maria Pomianowska – fidel kolanowa
prof. dr hab. Roman Reiner – skrzypce
prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski – saksofon
prof. Mirosława Semeniuk-Podraza – organy
dr hab. Mariusz Sielski – fortepian
prof. dr hab. Janusz Skowron – fortepian
dr hab. Tomasz Sobaniec – kameralistyka
prof. dr hab. Janusz Sochacki – gitara
prof. Elżbieta Stefańska – klawesyn
dr hab. Marek Stefański – organy
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzon
prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska – skrzypce
prof. dr hab. Marcin Szelest – organy
dr hab. Marek Szlezer – fortepian
prof. Mieczysław Szlezer – skrzypce, kameralistyka
prof. Barbara Świątek-Żelazna – flet
dr hab. Piotr Tarcholik – skrzypce
prof. dr hab. Marek Toporowski – klawesyn
prof. dr hab. Jerzy Tosik-Warszawiak – kameralistyka
dr hab. Wojciech Turek – fagot
dr hab. Monika Wilińska-Tarcholik – kameralistyka
dr hab. Małgorzata Wojciechowska – flet traverso

Na prośbę kandydata istnieje możliwość odbycia studiów w klasie wybranego pedagoga z Akademii Muzycznej w Krakowie, nie znajdującego się na załączonej liście kadry dydaktycznej (za zgodą Rady Wydziału).