Show more options Hide more options

Podyplomowe Studia na Wydziale Instrumentalnym


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Studia podyplomowe na Wydziale Instrumentalnym trwają cztery semestry. Ich celem jest doskonalenie artystów instrumentalistów poprzez realizację indywidualnych planów artystycznych pod kierunkiem wybitnych pedagogów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Studia obejmują:
Grę na instrumencie:
• doskonalenie wirtuozostwa instrumentalnego
• mistrzowskie interpretacje utworów wybranych kompozytorów i stylów
• zagadnienia metodyczne związane z grą na instrumencie
Kameralistykę:
• dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe
• dla pianistów według indywidualnego planu
Wykonawstwo muzyki współczesnej:
• solowe (fortepian)
• kameralne
• dla zespołów kameralnych podejmujących wspólne studia podyplomowe

TRYB I FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Terminy składania podań upływa 16 września 2020 r

Wymagane dokumenty w formie skanu:
• dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia
• podanie (druk własny uczelni)
• indywidualny projekt studiów podyplomowych
a/ planowany repertuar ( dla instrumentów orkiestrowych istnieje możliwość opracowywania solowych partii orkiestrowych)
b/ plany konkursów, koncertów i innych zamierzeń artystycznych
c/ nazwisko pedagoga, u którego kandydat chciałby odbywać studia.
• Życiorys, dokumentacja dorobku artystycznego, opinie, listy polecające.

Skany należy przesłać na adres: kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl
Kandydaci dopuszczeni do egzaminu wstępnego zobowiązani są dokonać opłaty za egzamin wstępny, dowód należy zachować i przekazać do Działu Nauczania, pok. 519
Osoby przyjęte powinny dostarczyć ponadto 2 fotografie w formacie urzędowym do Działu Nauczania, pok. 519
Istnieje możliwość zdawania egzaminu wstępnego w sesji zimowej i rozpoczęcie studiów w semestrze letnim.

Na studia podyplomowe mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów za granicą, uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Rzeczypospolitej Polskiej. (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r.)

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin specjalności indywidualnych obejmuje:
– recital (w programie utwory kompozytorów różnych epok, czas trwania ok.50 minut)
– rozmowę kwalifikacyjną.

Komisja ma prawo skrócić program recitalu. Akademia Muzyczna nie zapewnia kandydatom akompaniatorów w czasie egzaminu.
W specjalności kameralistyka egzamin obejmuje:
– prezentację zespołu kameralnego deklarującego podjęcie wspólnych studiów podyplomowych (dla pianistów możliwość wykonania recitalu solowego).
W zakresie wykonawstwa muzyki współczesnej repertuar winien zawierać utwory skomponowane przed rokiem 1900, utwór z lat 1900-1940 i co najmniej 3 kompozycje powstałe po roku 1951, obejmujące najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI w. Kandydaci będący absolwentami Akademii Muzycznej w Krakowie, którzy ukończyli studia z oceną bardzo dobrą lub bardzo dobrą z wyróżnieniem, w tym samym roku, mogą zostać zwolnieni z recitalu – tylko w specjalnościach solistycznych.

W roku akademickim 2019/20 studia podyplomowe
na Wydziale Instrumentalnym zostaną uruchomione
w przypadku przyjęcia odpowiedniej ilości kandydatów.
Ostateczną decyzję podejmuje JM Rektor.

PLAN STUDIÓW

Program studiów opracowany będzie indywidualnie dla każdego słuchacza studiów podyplomowych w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym i kierownikami katedr.
Na końcu każdego roku studiów podyplomowych obowiązuje egzamin w formie koncertu.

Studia obejmują:
• Przedmiot główny

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie według wzoru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

OPŁATY
Wysokość opłat ustalana jest corocznie przez JM Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku akad. 2019/2020 wynosi:
3.000,- zł – specjalności indywidualne za semestr;

3.500,- zł – kameralistyka za semestr
Opłata dla zespołu kameralnego wnoszona jest w równych częściach przez każdego członka zespołu.
Opłata ta jest niezależna od liczby osób w zespole.
(Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2019 r.)

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu  (12) 422 04 55 w. 200

WYKŁADOWCY
Kadra dydaktyczna studiów podyplomowych składa się z pedagogów
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Na prośbę kandydata istnieje możliwość odbycia studiów w klasie wybranego pedagoga z Akademii Muzycznej w Krakowie, nie znajdującego się na załączonej liście kadry dydaktycznej (za zgodą Rady Wydziału).


Kierownik:
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
pawel.krauzowicz@amuz.krakow.pl