Show more options Hide more options

Ochrona danych osobowych


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Inspektor Ochrony Danych:
 mgr Sylwia Dziedzic

Kontakt:
-listowny: Akademia Muzyczna w Krakowie, ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków,
– e mailowy: iodo@amuz.krakow.pl


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Akademia Muzyczna w Krakowie celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą podaje informacje związane z przetwarzaniem jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętego Tomasza 43, reprezentowana przez Rektora.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Akademii Muzycznej w Krakowie wynikających w szczególności z przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz prawa pracy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1)  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

2)  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.