Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju. W latach 2013-2017 był najwyżej ocenionym wydziałem muzycznym w Polsce (wyróżniająca kategoria naukowa A+) i znajdował się w elitarnej grupie niecałych 4% jednostek posiadających tę kategorię przy ogólnej liczbie blisko tysiąca wszystkich jednostek naukowych podlegających ocenie parametrycznej działalności naukowo-badawczej. W ostatniej ocenie parametrycznej (2017) Wydział utrzymał wysoką pozycję, otrzymując ponownie kategorię naukową A+.

Wydział powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie: Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (I) oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej (IV). Jego pierwszym dziekanem została dr Regina Chłopicka, prof. AM (2004-2005). Przez dalsze dwie kadencje (2005-2008, 2008-2012) funkcję dziekana pełnił prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta. Od 2012 r. dziekanem Wydziału jest prof. dr hab. Wojciech Widłak.

W dzisiejszym kształcie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej kontynuuje bogatą tradycję krakowskiej szkoły kompozytorskiej (znanej i cenionej w świecie m.in. dzięki postaci wybitnego twórcy prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego i prof. Bogusława Schaeffera oraz ich absolwentów), krakowskiej szkoły teoretycznej skupionej wokół prof. dr hab. dr h.c. mult. Mieczysława Tomaszewskiego, krakowskiej koncepcji wychowania muzycznego (wywodzącej się z tradycji działalności kompozytora i chóralisty prof. Stanisława Wiechowicza oraz doc. Adama Riegera). Tu właśnie, w mieście Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II powstał też w 2008 roku unikatowy kierunek studiów muzyka kościelna, prowadzony wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Katedra Muzyki Religijnej Wydziału I wchodzi w skład Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, współtworzonego przez obie uczelnie.

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest jednostką nieustannie rozwijającą się, stosownie do potrzeb kształcenia wykwalifikowanych artystów-muzyków na trzech stopniach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także w ramach studiów podyplomowych. W ostatnim okresie powstały nowe specjalności i specjalizacje studiów, obejmujące: rytmikę, kompozycję elektroakustyczną oraz kompozycję teatralną, filmową i użytkową.

Wydział I prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

Kompozycja i teoria muzyki
          specjalność: kompozycja
          specjalność: teoria muzyki

Dyrygentura

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Muzyka kościelna (kierunek unikatowy, wspólny z UPJPII).

plany studiów

Od 2008 roku Wydział I prowadzi studia III stopnia (doktoranckie) w dyscyplinach artystycznych:

Kompozycja i teoria muzyki
          specjalność: kompozycja
          specjalność: teoria muzyki

Dyrygentura.

Rada Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinach: kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura, a także do występowania do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z wnioskami o nadanie tytułu profesora w dziedzinie sztuk muzycznych. kontakt: przewody.wydzial1@amuz.krakow.pl tel. +48 422 78 45

 

Jednostki wewnętrzne Wydziału:

Instytut Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

                Katedra Kompozycji

                                Studio Muzyki Elektroakustycznej

                Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego

                               Zakład Analizy i Interpretacji Muzyki

                               Zespół Harmonii i Kontrapunktu

                               Zespół Kształcenia Słuchu

                Katedra Dyrygentury

Instytut Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

                Katedra Chóralistyki

                Katedra Badań Muzyczno-Edukacyjnych

Katedra Muzyki Religijnej, Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich