DZIEKANAT

 

 

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej


Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej należy do czołówki wydziałów artystycznych naszego kraju. W latach 2013-2017 był najwyżej ocenionym wydziałem muzycznym w Polsce (wyróżniająca kategoria naukowa A+) i znajdował się w elitarnej grupie niecałych 4% jednostek posiadających tę kategorię przy ogólnej liczbie blisko tysiąca wszystkich jednostek naukowych podlegających ocenie parametrycznej działalności naukowo-badawczej. W ostatniej ocenie parametrycznej (2017) Wydział utrzymał wysoką pozycję, otrzymując ponownie kategorię naukową A+.

Wydział powstał w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch jednostek organizacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie: Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (I) oraz Wydziału Edukacji Muzycznej, Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościelnej (IV). Jego pierwszym dziekanem została dr Regina Chłopicka, prof. AM (2004-2005). Przez dalsze dwie kadencje (2005-2008, 2008-2012) funkcję dziekana pełnił prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta. Od 2012-20 r. funkcję dziekana Wydziału sprawował prof. dr hab. Wojciech Widłak. Od roku 2020 dziekanem Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP.

W dzisiejszym kształcie Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej kontynuuje bogatą tradycję

– krakowskiej szkoły kompozytorskiej, znanej i cenionej w świecie m.in. dzięki postaci wybitnego twórcy prof. dr h.c. mult. Krzysztofa Pendereckiego i prof. Bogusława Schaeffera (1929-2019) oraz ich absolwentów,

– krakowskiej szkoły teoretycznej skupionej wokół prof. dr hab. dr h.c. mult. Mieczysława Tomaszewskiego (1921-2019) oraz kilku pokoleń jego wychowanków,

– krakowskiej koncepcji wychowania muzycznego, wywodzącej się z tradycji działalności kompozytora i chóralisty prof. Stanisława Wiechowicza (1893-1963) oraz doc. Adama Riegera (1909-1998).

Tu właśnie, w mieście Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II powstał też w 2008 roku unikatowy kierunek studiów muzyka kościelna, prowadzony wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; Katedra Muzyki Religijnej Wydziału I wchodzi w skład Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, współtworzonego przez obie uczelnie.

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej jest jednostką nieustannie rozwijającą się, stosownie do potrzeb kształcenia wykwalifikowanych artystów-muzyków na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), a także w ramach studiów podyplomowych. Nauczyciele akademiccy Wydziału biorą udział w kształceniu nowej kadry naukowej i artystycznej w ramach szkoły doktorskiej oraz postępowań awansowych w trybie eksternistycznym.

W roku akademickim 2019/2020 na kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uruchomiono konkursowy program studiów pn. Nowy model kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, który otrzymał I miejsce w rankingu 28 polskich uczelni uczestniczących w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydział I prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:

Kompozycja i teoria muzyki
dostępne specjalności:

  • kompozycja
  • teoria muzyki

Dyrygentura

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
dostępne specjalności na studiach I stopnia:

  • dyrygentura chóralna
  • dyrygentura w zakresie orkiestr dętych
  • edukacja muzyczna
  • rytmika

dostępne specjalności na studiach II stopnia:

  • dyrygentura chóralna
  • dyrygentura w zakresie orkiestr dętych
  • nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych
  • rytmika

Na Wydziale I prowadzone są również studia podyplomowe Muzykoterapia.