dr Ilona Iwańska


fot. archiwum prywatne

W 2009 roku ukończyła z wyróżnieniem teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Krakowie, realizując jeden semestr w Royal Birmingham Conservatoire w Anglii (2008). Zarówno magisterium, jak i doktorat przygotowywała pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Tomaszewskiego; studiowała także komparatystykę na Wydziale Polonistyki UJ. Swoje dotychczasowe zainteresowania naukowe ogniskowała wokół problematyki tonalności i ekspresji dzieła muzycznego (doktorat pt. Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu) oraz na relacjach słowno-muzycznych (praca magisterska pt. Pieśni Charlesa Ivesa inspirowane poezją anglojęzyczną). Brała udział w kilkunastu polskich i międzynarodowych konferencjach muzykologicznych. Opublikowała jedną książkę (Tonalność – ekspresja – semantyka. Studia nad pieśnią czasu modernizmu, 2020) oraz ponad 20 artykułów, esejów, wywiadów i not programowych do koncertów. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego. Jest członkiem redakcji pisma „Teoria Muzyki. Studia. Interpretacje. Dokumentacje”. Otrzymała kilka stypendiów naukowych: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007; 2008), Prezydenta Miasta Krakowa (2009) oraz „Sapere Auso” (2007; 2008). Jej praca doktorska została uhonorowana przez Związek Kompozytorów Polskich Nagrodą im. Ks. Prof. Hieronima Feichta (2018).

Ważniejsze publikacje:

  • Tonalność – ekspresja – semantyka. Studia nad pieśnią czasu modernizmu, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2020 (https://www.amuz.krakow.pl/wydawnictwa/nowosci/ilona-iwanska-tonalnosc-ekspresja-semantyka-studia-nad-piesnia-czasu-modernizmu/)
  • Major-minor Polarity and Its Expressive-semantic Faces. Songs by Karłowicz, Mahler and Berg, „Interdisciplinary Studies in Musicology” 2018, vol. 18
  • Modus kadencyjny i modus alternacyjny, czyli dwa równoległe światy harmoniki dur–moll [w:] Forum Muzykologiczne, red. Beata Bolesławska-Lewandowska, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 2018, s. 44-57
  • Jasność i ciemność, czyli tonacje krzyżykowe i bemolowe, „Teoria Muzyki” 2018, nr 12, s. 104-124
  • Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu, „Teoria Muzyki” 2017, nr 10, s. 125-131
  • “Must a song always be a song!” On the genre’s antipodes or Charles Ives’s songs [w:] Music: Function And Value. Proceedings of the 11th International Congress On Musical Signification, ed. by Teresa Malecka and Małgorzata Pawłowska, Akademia Muzyczna w Krakowie and Musica Iagellonica, Kraków 2013, s. 569-582
  • Pieśni Charlesa Ivesa inspirowane poezją anglojęzyczną, „Teoria Muzyki” 2012, nr 1, s. 159-163
  • Romantyków hommage dla Bacha: Schumanna, Mendelssohna i Liszta muzyka organowa [w:] Słowo – Dźwięk – Muzyka, Studia Pro Musica Sacra t. VIII, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2010, s. 83-94
  • Inspiracje poezją anglojęzyczną w pieśniach Charlesa Ivesa, „Kwartalnik Studentów Muzykologii UJ”, http://www.muzykologia.uj.edu.pl/kwartalnik/numery/nr5/Iwanska.pdf

ilona.iwanska@amuz.krakow.pl