dr Natalia Szwab


Szwab NataliaW roku 2014 uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych za wyróżnioną pracę doktorską zatytułowaną „Między tradycją a awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego”, napisaną pod kierunkiem prof. Teresy Maleckiej w Akademii Muzycznej w Krakowie (grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2009-2013). Pracuje jako asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego macierzystej uczelni, a także jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Jej zainteresowania i badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień polskiej muzyki współczesnej oraz problematyki filozoficzno-estetycznej kultury XX i XXI wieku. Wyniki dotychczasowych badań prezentowała na międzynarodowych konferencjach muzykologicznych i semiotycznych w kraju i za granicą.

Ważniejsze publikacje:
The aspects of Postmodernism in Paweł Szymański’s interpretation [w:] Musical Coexistence – Tradition meets Contemporary, (red.) Małgorzata Sternal, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2010;
Genre model or its transgression? Piano Concerto by Paweł Szymański [w:] Music: Function and Value, (red.) Teresa Malecka, Małgorzata Pawłowska, Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, Musica Iagellonica, Kraków 2013;
Beauty in the face of the sacred. Religious works by Paweł Szymański [w:] Grožio fenomenas Kultūroje (Fenomen piękna), (red.) L. Ališauskiené, S. Juškevičiené, V. Mažeikiené, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (Instytut Literatury i Kultury Litewskiej), Wilno 2013

W druku:
Postmodernist Ideas in the Work of Paweł Szymański [w:] Aesthetics in Action; 19th International Congress of Aesthetics, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Koegzystencja tradycji i współczesności – muzyka chóralna Pawła Szymańskiego [w:] Twórczość, wykonawstwo, edukacja muzyczna. Wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza, Akademia Muzyczna, Kraków
Wokół muzyki i postawy estetycznej Pawła Szymańskiego [w:] Res Facta Nova, Teksty o muzyce współczesnej, Wydawnictwo Ars Nova, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań

natalia.szwab@amuz.krakow.pl