SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STUDIA I STOPNIA LICENCJAT
dla kandydatów deklarujących realizację specjalności:
Edukacja Muzyczna

Tryb stacjonarny:

Etap I Egzaminy kierunkowe:
1. Sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny
• dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń, aria, canzona, piosenka, itp.) wykonane z pamięci (a capella lub z akompaniamentem fortepianowym).

2. Sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) – egzamin praktyczny
• dwa krótkie utwory chóralne o zróżnicowanym charakterze, zawierające zmiany agogiczne, artykulacyjne i dynamiczne (z pamięci). Prezentacja kandydata odbywa się z udziałem akompaniatora realizującego partie chóralną na fortepianie.

Etap II Egzaminy uzupełniające:
1. Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia);
• interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie;
• analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej;
• ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

2. Harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
• analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej);
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm).

3. Gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny
• 3 utwory z różnych epok wykonane z pamięci (z wyjątkiem kandydatów grających na organach).