SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na I stopień (Licencjat)

Nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II st. Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

Etap I. Egzaminy kierunkowe
Sprawdzian predyspozycji wokalnych – egzamin praktyczny
• dwa utwory o zróżnicowanym charakterze (pieśń, aria, canzona, piosenka, itp.) wykonane z pamięci (a capella lub z akompaniamentem fortepianowym).

Sprawdzian predyspozycji manualnych (dyrygenckich) – egzamin praktyczny
• dwa krótkie utwory chóralne o zróżnicowanym charakterze, zawierające zmiany agogiczne, artykulacyjne i dynamiczne (z pamięci). Prezentacja kandydata odbywa się z udziałem akompaniatora, realizującego partie chóralną na fortepianie.

Etap II. Egzaminy uzupełniające
Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia);
• interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie;
• analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej;
• ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

Harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
• analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej);
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm).

Gra na instrumencie wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny
• 3 utwory z różnych epok wykonane z pamięci (z wyjątkiem kandydatów grających na organach).