Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Kandydat do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do złożenia  w terminie  do dnia 6 września 2020r. następujących dokumentów:

1. Podanie – formularz do Szkoły Doktorskiej, złożone w podanym do wiadomości publicznej terminie.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument.
a) Kandydat – obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat – obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej – przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony apostille lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań.

4. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów.

5. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi.


Akademia Muzyczna w Krakowie pragnie poinformować, że nabór na studia doktoranckie odbywa się wyłącznie poprzez wzięcie udziału w egzaminach wstępnych odbywających się w siedzibie Uczelni. Wymagania egzaminacyjne znajdują się na stronie Akademii. Wszystkie inne informacje dotyczące możliwości podjęcia studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie są nieprawdziwe.


TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2020/2021:

  1. Kompozycja: wrzesień 2020
  2. Teoria Muzyki: wrzesień 2020
  3. Instrumentalistyka: wrzesień 2020
  4. Dyrygentura: wrzesień 2020
  5. Wokalistyka: wrzesień 2020
  6. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej: wrzesień 2020
  7. Rytmika: wrzesień 2020

Informujemy, że w zgodnie z zatwierdzonymi zasadami rekrutacji, przy egzaminach na kierunek kształcenia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, obowiązują następujące lektury do wyboru:

  1. Z. Burowska, E. Glowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
  2. A. Wilk, Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  3. W.A. Sacher, Pedagogika muzyki: teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.