Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Zapraszamy do rejestracji:

od 23.08.br. godz. 00:01 do 06.09.br. godz. 12:00

Proces rejestracji po wypełnieniu formularza jest zakończony w momencie naciśnięcia przycisku WYŚLIJ

REJESTRACJA

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w formie elektronicznej – rejestracja elektroniczna dostępna od 23 sierpnia br.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument – należy załączyć w formie skanu do formularza rejestracyjnego.
a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony “apostille” lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. CV – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów – załącznik do formularza rejestracyjnego, plik w formacie .pdf.

6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi – plik .jpg należy umieścić w formularzu rejestracyjnym.


 TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2021/2022:

  1. Kompozycja: 17 wrzesień 2021
  2. Teoria Muzyki: 16 wrzesień 2021
  3. Instrumentalistyka: 20, 21 wrzesień 2021Jazz: 22 wrzesień 2021
  4. Dyrygentura: 20 wrzesień 2021
  5. Wokalistyka: 16 wrzesień 2021
  6. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej: 21 wrzesień 2021
  7. Rytmika: 21 wrzesień 2021

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach programu kształcenia „Edukacja Artystyczna” oraz „Rytmika”:

Uprzejmie informujemy, że aby spełnić zapis zasad rekrutacji dotyczący możliwości zapoznania się  Komisji Egzaminacyjnej przed egzaminem z nagraniem video prowadzonej lekcji oraz nagraniem video interpretacji ruchowej utworu muzycznego – materiały te należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Ponadto informujemy, że w zgodnie z zatwierdzonymi zasadami rekrutacji, przy egzaminach na kierunek kształcenia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, obowiązują następujące lektury do wyboru:

  1. Z. Burowska, E. Glowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
  2. A. Wilk, Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  3. W.A. Sacher, Pedagogika muzyki: teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.