Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rekrutacja


Kandydat do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do złożenia  w terminie  do dnia 6 września 2021r. następujących dokumentów (w obecnej sytuacji epidemicznej dokumenty można przesyłać w formie podpisanych skanów i pliku ze zdjęciem na adres stanislaw.janik@amuz.krakow.pl lub tradycyjną pocztą):

1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich (ew. jego uwierzytelnioną kopię) lub inny równorzędny dokument.
a) Kandydat, obywatel państwa będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument z legalizacją.
b) Kandydat, obywatel państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej przedstawia dyplom ukończenia studiów magisterskich lub inny równorzędny dokument opatrzony apostille lub nostryfikowany albo potwierdzenie, że jest on uznawany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów magisterskich na podstawie umowy międzynarodowej o uznawaniu wykształcenia.

3. CV

4. Życiorys artystyczno–naukowy, ze szczegółowym spisem dotychczasowych dokonań.

5. Opis zamierzeń artystyczno–naukowych w czasie realizacji studiów.

6. Fotografia o wymiarach w formie elektronicznej CD, kolorowe, 20×25 mm., rozdzielczość 300 dpi.


TERMINY EGZAMINÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ 2021/2022:

  1. Kompozycja: wrzesień 2021
  2. Teoria Muzyki: wrzesień 2021
  3. Instrumentalistyka oraz Jazz: wrzesień 2021
  4. Dyrygentura: wrzesień 2021
  5. Wokalistyka: wrzesień 2021
  6. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej: wrzesień 2021
  7. Rytmika: wrzesień 2021

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie w ramach programu kształcenia „Edukacja Artystyczna” oraz „Rytmika”:

Uprzejmie informujemy, że aby spełnić zapis zasad rekrutacji dotyczący możliwości zapoznania się  Komisji Egzaminacyjnej przed egzaminem z nagraniem video prowadzonej lekcji oraz nagraniem video interpretacji ruchowej utworu muzycznego – materiały te należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

Ponadto informujemy, że w zgodnie z zatwierdzonymi zasadami rekrutacji, przy egzaminach na kierunek kształcenia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, obowiązują następujące lektury do wyboru:

  1. Z. Burowska, E. Glowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 1998.
  2. A. Wilk, Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
  3. W.A. Sacher, Pedagogika muzyki: teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.