Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


27.07.2022

Zaktualizowane dokumenty zostały oznaczone pogrubieniem.

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów (obowiązujące od 1 października 2022)

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6  Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – załączniki 7A Kompozycja, teoria, 7B Dyrygentura, 7C Edukacja, 7D Muzyka kościelna, 7E Instrumentalistyka, 7F Wokalistyka 

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS

Broszura informacyjna MNiE – Wsparcie finansowe dla studentów


21.09.2021

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarzadzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS


ZARZĄDZENIE NR 32/2021
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ
im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie stypendium doktoranckiego dla doktorantów
Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
w roku akademickim 2021/2022

Działając na podstawie art. 209 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz. 478, z późn.zm.) postanawiam, co następuje:

1. Wysokość stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 wynosić będzie:
1) 2 372 złotych brutto (słownie: dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) miesięcznie,
2) 3 654 złotych brutto (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) miesięcznie – po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa.

2. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w ust. 1 pkt 1.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. Wojciech Widłak


  1. Termin składania podań o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów upływa w dniu 20 października 2021r. (proszę wypełnić formularz oraz załączyć kserokopie potwierdzające dorobek artystyczno-naukowy od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2021r.)
  2. Termin składania podań o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej należy składać do dnia 31 października 2021r. Podania należy adresować do Rektora. Uprzejmie informuję, że doktoranci przedłużający studia formalnie nie mają prawa ubiegania się o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego. Natomiast istnieje możliwość otrzymania tych świadczeń wyłącznie na podstawie osobnej decyzji Rektora.
  3. Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów oraz stypendium doktoranckie może otrzymać wyłącznie 50% najlepszych doktorantów.
  4. Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej może otrzymać 30% najlepszych doktorantów.

Podania wraz z dokumentacją proszę składać osobiście w p. 309 lub wysłać w postaci załącznika e-mail’em, zalecana forma plików .pdf.