Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie

Pomoc materialna dla doktorantów 2017/2018


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW

Szanowni Państwo,

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów regulują przepisy:

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, aktywny formularz wniosku oraz przydatne informacje, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie Uczelni.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie /aktywny formularz/. Nie należy niczego usuwać z jego treści. Jeżeli pewne rubryki nie będą wypełniane, należy wpisać „nie dotyczy”.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć

2/ oświadczenie doktoranta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium /w przypadku uczelni artystycznej jest to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

 Tryb i terminy składania wniosków o stypendium ministra dla doktorantów znajdują się  na stronie internetowej Akademii w zakładce STYPENDIA.

 Ważne:

Zgodnie z art. 184 ust. 5 w związku z art. 199 ust. 4 ww. ustawy stypendium nie przysługuje doktorantowi, który ukończył już jedne studia doktoranckie.

PROCEDURA I TRYB 2017-18

OŚWIADCZENIE DOKTORANTA

Aktywny wniosek o styp. min.

Wskazówki do wyp. wniosku

Informacja nt. styp.ministra 2017 18


Doktoranci zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018 – proszeni są o złożenie odpowiednich dokumentów w p. 309.

Wzory wszystkich dokumentów stypendialnych oraz lista załączników znajdują się obok.

Termin składania podań upływa ostatecznie w dniu  31 października br.

Stypendium doktoranckie – termin składania dokumentów upływa w dniu 31 października br.

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – termin składania podań upływa w dniu 31 października br.

UWAGA: Stypendia dla doktorantów przyjętych na I rok studiów są przyznawanie wyłącznie w oparciu o wynik egzaminu wstępnego (punktacja).