Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

KROK I: REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się poprzez Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK) Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, do którego link znajduje się pod adresem:

https://www.amuz.krakow.pl/rejestracja/

Termin rejestracji na rok akademicki 2024/2025:

od 20 maja do 17 czerwca 2024 

Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć w formie elektronicznej:

 • kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego,
 • skan karty przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, zdających na inny niż ukończony kierunek, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
 • skan dokumentów wymienionych w  § 1, ust. 4 i 5.

Poprawne przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością automatyczną (nie należy na nią odpowiadać).

UWAGA! PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!

 

KROK II: OPŁATY

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
Kwota: 150,00 PLN*
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

*W PRZYPADKU ZDAWANIA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN KIERUNEK STUDIÓW NALEŻY WPŁACIĆ WIELOKROTNOŚĆ TEJ KWOTY ORAZ PODAĆ NAZWY WYDZIAŁÓW, NA KTÓRE SIĘ APLIKUJE. OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA KONCIE UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU.

Ponadto, kandydat wysyła skan dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (także przez system MERK).

Payment information for foreigners

Akademia Muzyczna w Krakowie
Sw. Tomasza Street 43, 31-027 Krakow
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

 

KROK III: EGZAMINY

1. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

1) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (jeżeli nie umieścił w systemie rekrutacyjnym MERK do dnia zamknięcia systemu),
2) dowód osobisty (do wglądu)
3) na specjalność kompozycja:

 • na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane,
 • na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

2. Szczegółowe wymagania programowe oraz tryb egzaminów wstępnych znajdują się w zakładce KANDYDACI pod poszczególnymi kierunkami oraz specjalnościami.

3. Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem z uczelni poprzez sekretarza WKR. Dotyczy to również sekcji rytmicznej.

 

KROK IV: WYNIKI EGZAMINU

 • posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych decydujące o przyjęciu na studia odbędą się po zakończonych egzaminach wstępnych;
 • po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z informacją o terminie oraz wymaganymi skanami dokumentów w celu dokonania wpisu na studia;
 • do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia, oraz do wszystkich obcokrajowców Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem odbioru).

PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW. BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

 

KROK V: WPIS NA STUDIA

1. Aby dokonać wpisu na studia, należy przesłać w wyznaczonym terminie na podany adres mailowy lub dostarczyć osobiście do wskazanego dziekanatu deklarację oraz skany wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje otrzymasz na swój adres email oraz znajdziesz na stronie AMKP zakładka KANDYDACI.

Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie:

 • oryginały dokumentów wymaganych do wpisu na studia, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów oraz dowód tożsamości do wglądu;
 • kandydaci-obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski;
 • jeżeli dokumenty, zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana); Academic recognition.

 

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!