Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

REKRUTACJA KROK PO KROKU


KROK I: REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się poprzez Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK) Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod adresem:

REJESTRACJA/ REGISTRATION:
https://www.amuz.krakow.pl/rejestracja/

Termin rejestracji: 16 maja od godz. 00:01 do 13 czerwca 2022 do godz. 23:59.

Termin rejestracji w dodatkowej rekrutacji: od 27 lipca 2022 od godz. 12:00 do 5 września 2022 do godz. 08:00

Do formularza rekrutacyjnego należy dołączyć w formie elektronicznej:

• kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego,
• skan karty przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub inny dokument potwierdzający przebieg tych studiów – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia, zdających na inny, niż ukończony kierunek, z wyłączeniem absolwentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,
• skan dokumentów wymienionych w  § 2, ust.3 i 4.

Poprawne przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością automatyczną (nie należy na nią odpowiadać).

UWAGA! PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!

KROK II: OPŁATY

Numer konta bankowego, na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną:
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240
Kwota: 150,00 PLN*
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz nazwa wydziału, na który kandydat aplikuje

*W PRZYPADKU ZDAWANIA NA WIĘCEJ NIŻ JEDEN KIERUNEK STUDIÓW NALEŻY WPŁACIĆ WIELOKROTNOŚĆ TEJ KWOTY ORAZ PODAĆ NAZWY WYDZIAŁÓW, NA KTÓRE SIĘ APLIKUJE. OPŁATA MUSI BYĆ ZAKSIĘGOWANA NA KONCIE UCZELNI NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU.

Ponadto, kandydat wysyła skan dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni (także przez system MERK).

Payment information for foreigners

Akademia Muzyczna w Krakowie
Sw. Tomasza Street 43, 31-027 Krakow
Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

KROK III: EGZAMINY

Egzaminy odbędą się w dniach od 17 czerwca do 3 lipca 2022 roku w trybie stacjonarnym.
Egzaminy wstępne w dodatkowej rekrutacji odbędą się w dniach 8-13 września 2022 roku w trybie stacjonarnym.

1. Egzaminy wstępne mają charakter konkursowy.

2. Komisje egzaminacyjne mają prawo skrócenia utworów, wyboru utworów lub ich części podczas trwania egzaminu wstępnego.

3. Szczegółowe wymagania programowe oraz tryb egzaminów wstępnych znajdują się w zakładce KANDYDACI pod poszczególnymi kierunkami oraz specjalnościami.

4. Do egzaminu przystępuje się z własnymi materiałami nutowymi. Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się przed egzaminem z akompaniatorem z uczelni. Dotyczy również sekcji rytmicznej.

5. Przed przystąpieniem do egzaminu wstępnego, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej:

1) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
2) dowód osobisty (do wglądu)
3) na specjalność kompozycja:
• na studia I stopnia: co najmniej trzy samodzielnie wykonane prace kompozytorskie, preferowane różne składy: instrumentalne, wokalne lub mieszane,
• na studia II stopnia: wybór partytur, nagrań kompozycji własnych o zróżnicowanej obsadzie (orkiestrowe, kameralne, solowe, wokalne, instrumentalne, elektroakustyczne) zrealizowanych w ostatnich latach, dowodzących znajomości warsztatu kompozytorskiego na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja.

6. W przypadku przeprowadzenia egzaminów w formie zdalnej, w terminie wskazanym przez WKR, kandydat powinien przedłożyć komisji egzaminacyjnej w wersji elektronicznej:

1) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto uczelni,
2) pracę artystyczną lub teoretyczno-muzyczną lub inną prezentację wymaganą w formie Elektronicznej wprowadzaną do systemu MERK (szczegóły dotyczące trybów znajdują się na stronie AMKP w zakładce Kandydaci pod każdym z kierunków studiów w zakładce SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE, o ile tryb inny niż stacjonarny będzie możliwy).

KROK IV: WYNIKI EGZAMINU

• posiedzenia Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych decydujące o przyjęciu na studia odbędą się po zakończonych egzaminach wstępnych.
• po ogłoszeniu wyników rekrutacji proszę oczekiwać na list wysłany drogą elektroniczną (e-mail) do wszystkich, którzy zostali przyjęci na studia z decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z informacją o terminie oraz wymaganymi skanami dokumentów w celu dokonania wpisu na studia
• do kandydatów, którzy nie zostali przyjęci na studia oraz do wszystkich obcokrajowców, Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostanie wysłana listem poleconym (poczta tradycyjna, za potwierdzeniem odbioru).
PROSZĘ NIE PRZEKRACZAĆ PODANYCH TERMINÓW. BRAK WPISU NA STUDIA W WYMAGANYM TERMINIE OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW I SPOWODUJE SKREŚLENIE Z LISTY PRZYJĘTYCH.

KROK V: WPIS NA STUDIA

1. Aby dokonać wpisu na studia należy przesłać w wyznaczonym terminie, na podany adres mailowy lub dostarczyć osobiście do wskazanego dziekanatu deklarację oraz skany wymaganych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz w tym miejscu Dokumenty 
Osoba wpisana na studia, pod rygorem skreślenia z listy studentów, najpóźniej do ostatniego dnia przed rozpoczęciem roku akademickiego przedkłada we właściwym dziekanacie:
• oryginały dokumentów, wymaganych do wpisu na studia, celem potwierdzenia zgodności z oryginałem przesłanych skanów oraz dowód tożsamości do wglądu.
• kandydaci-obcokrajowcy oraz kandydaci wybierający studia w języku angielskim składają dokumenty w tłumaczeniu na język polski. Information for foreigners
• jeżeli dokumenty, zostały uzyskane za granicą, kandydat przedstawia je w oryginale i tłumaczeniu na język polski, wraz z dokumentem stwierdzającym ich nostryfikację (jeżeli jest wymagana). Academic recognition
• deklaracja, o której mowa w punkcie pierwszym będzie udostępniona kandydatom na stronie internetowej AMKP w zakładce Kandydaci po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia.

ŻYCZYMY POWODZENIA!!!