SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


! Od kandydatów nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia.

Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

CO ROBISZ W RAMACH EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Etap I Egzamin kierunkowy

1. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 1): zreferowanie przygotowanego artykułu z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”.

2. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 2): sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata.

Etap II Egzaminy uzupełniające:

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres programowy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki w następstwie melodycznym i/lub harmonicznym).
2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
4. Zaśpiewanie kilkutaktowej frazy lub ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

• czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny


Jeśli poszło dobrze…
zapisujesz się na studia i jesteś naszym studentem!

Plan studiów w linku PLANY STUDIÓW na górze strony.

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ w zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz SYLABUSY przedmiotów.