SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na I stopień (Licencjat)
Nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II st. Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

Etap I. Egzaminy kierunkowe:
1. Rytmika – egzamin praktyczny
• łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8;
• polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem;
• swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej.

2. Improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny
• improwizacja a vista akompaniamentu do podanej piosenki dziecięcej;
• improwizacja miniatury do chodzenia (maszerowania), biegu, podskoków;
• improwizacja dwutaktowych schematów rytmicznych;
• improwizacja miniatur ilustracyjnych;
• prezentacja wokalna piosenki z przygotowanym (przez kandydata/kandydatkę) akompaniamentem fortepianowym.

Etap II. Egzaminy uzupełniające
1. Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia);
• interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie;
• analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej;
• ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

2. Harmonia – ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
• analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej);
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm).

3. Gra na fortepianie – egzamin praktyczny
• 3 utwory z różnych epok wykonane z pamięci.