SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na II stopień (Magister)

Etap I. Egzaminy kierunkowe
1. Rozmowa kwalifikacyjna
Kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu chóralistyki

2. Dyrygowanie – egzamin praktyczny
• chóralny utwór polifoniczny z elementami imitacji;
• chóralna pieśń romantyczna;
• utwór współczesny zawierający zmienne metrum i nieregularne ugrupowania rytmiczne.
Prezentacja kandydata odbywa się z udziałem akompaniatora, realizującego partie chóralną na fortepianie. Wszystkie utwory kandydat dyryguje z pamięci.

3. Czytanie partytur – egzamin klauzurowy
• Kandydat otrzyma do przygotowania w ciągu 30 minut utwór chóralny w języku polskim lub po łacinie (kandydat będzie mógł skorzystać z udostępnionej na ten czas sali z fortepianem lub pianinem), następnie:
• zagra na fortepianie wybrany przez komisję fragment utworu;
• zaśpiewa wybrany przez komisję fragment pojedynczej partii głosu wokalnego (prezentacja wokalna uwzględniająca oznaczenia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
• zaśpiewa z użyciem kamertonu wskazany przez komisję pion akordowy.

4. Śpiew – egzamin praktyczny
• aria oratoryjna lub operowa;
• pieśń.
Wszystkie utwory kandydat wykonuje z pamięci. Prezentacja odbywa się z udziałem akompaniatora.

Etap II. Egzaminy uzupełniające
(nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)
1. Harmonia – ustny egzamin praktyczny
• propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu;
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

2. Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych;
• wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

3. Literatura muzyczna – egzamin pisemny
• Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.