SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na II stopień (Magister)
Wymagany dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz wiedza i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w zakresie dyrygentury.

Etap I. Egzamin kierunkowy

• dyrygowanie dwoma przygotowanymi utworami symfonicznymi (w wersji wyciągu na dwa fortepiany): jeden z repertuaru klasycznego i jeden z repertuaru romantycznego lub późnoromantycznego;
• czytanie partytur – omówienie przedstawionych partytur (określenie faktury, stylistyki, instrumentacji, aż do rozpoznania utworu) oraz zagranie przedstawionej partytury na fortepianie;
• egzamin ustny z zakresu wiedzy na poziomie ukończonych studiów I stopnia z dyrygentury;
• gra na fortepianie – prezentacja utworu (z pamięci) pozwalającego ocenić technikę pianistyczną kandydata. Czytanie a vista oraz granie wyciągów fortepianowych.

 

Etap II. Egzaminy uzupełniające
(nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
1. Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych.
2. Wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

• literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.

 


Plany studiów znajdziesz w linku PLANY STUDIÓW na górze strony.

W zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej znajdziesz EFEKTY UCZENIA SIĘ  oraz SYLABUSY przedmiotów.