SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na I stopień (Licencjat)
Od kandydatów na studia I stopnia nie wymagamy posiadania dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, ale wiedzy i umiejętności na poziomie odpowiadającym ukończeniu takiej szkoły. Wymagamy świadectwa maturalnego lub zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu maturalnego w roku bieżącym.

 

Etap I. Egzamin kierunkowy

Gra na instrumencie (organy lub fortepian)

Program dla zdających egzamin na organach:
1. Dowolny utwór kompozytora XVII-XVIII wieku.
2. J. S. Bach – opracowanie chorałowe z cantus firmus kolorowanym.
3. Dowolny utwór (lub jego części) kompozytora XIX-XXI wieku.
4. Wykonanie improwizowanej przygrywki i harmonizacji dowolnej pieśni kościelnej.

Program dla zdających egzamin na fortepianie (z pamięci):
1. Dowolny utwór J. S. Bacha.
2. Skrajna (szybka) część jednej z sonat klasycznych lub późniejszych.
3. Dowolny utwór kompozytora XIX-XXI wieku.
4. Wykonanie improwizowanej przygrywki i harmonizacji dowolnej pieśni kościelnej.

Etap II. Egzaminy uzupełniające

Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki z zakresu programowego szkół muzycznych II stopnia).
• Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
• Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
• Ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

Harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
• Analiza harmoniczna podanego sopranu (propozycja interpretacji w harmonice funkcyjnej)
• Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanego sopranu (w fakturze czterogłosowej lub innej).
• Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej (w sposób dowolny).
• Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm).