SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na II stopień (Magister)
Wymagamy dyplomu ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich) oraz wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w zakresie teorii muzyki.

 

Etap I. Egzamin kierunkowy

1. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 1): zreferowanie dwóch wybranych artykułów z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”.
2. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 2): autoreferat na temat pracy licencjackiej lub innej pisemnej pracy dyplomowej (jeśli studia I st. nie obejmowały przygotowania pisemnej pracy licencjackiej).
3. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 3): sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata.

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
1. Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych.
2. Wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

• literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.

 


Plany studiów znajdziesz w linku PLANY STUDIÓW na górze strony.

W zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej znajdziesz EFEKTY UCZENIA SIĘ oraz SYLABUSY przedmiotów.