SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


WYMAGANE:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich)
  • wiedza i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w zakresie teorii muzyki.

 

CO ROBISZ W RAMACH EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Egzamin kierunkowy jednoetapowy – 3 komponenty

1. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 1): zreferowanie dwóch wybranych artykułów z czasopisma Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje”.
2. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 2): autoreferat na temat pracy licencjackiej lub innej pisemnej pracy dyplomowej (jeśli studia I st. nie obejmowały przygotowania pisemnej pracy licencjackiej).
3. Rozmowa kwalifikacyjna (cz. 3): sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych kandydata.

W przypadku egzaminu zdalnego:
1. Ocena przygotowanego przed egzaminem i wysłanego filmu z multimedialną prezentacją (pokazem slajdów z komentarzem słownym), referującą dwa wybrane artykuły z czasopisma Akademii Muzycznej w Krakowie „Teoria muzyki. Studia, interpretacje, dokumentacje” (do 20 minut).
2. Ocena przygotowanego przed egzaminem i wysłanego filmu z multimedialną prezentacją (pokazem slajdów z komentarzem słownym), referującą pracę licencjacką (do 10 minut);
3. Sprawdzian predyspozycji muzyczno-teoretycznych oraz zainteresowań artystyczno-naukowych w formie rozmowy kwalifikacyjnej on-line z komisją egzaminacyjną.

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
W przypadku egzaminu zdalnego – ustna charakterystyka proponowanego typu faktury (nokturnowego, chorałowego/akordowego, polifonizującego etc.) – odpowiednio do charakteru sopranu.
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
W przypadku egzaminów zdalnych – opis drogi zadanej modulacji.
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych; wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

• literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.

SZCZEGÓŁY MOŻESZ SPRAWDZIĆ W TYM MIEJSCU

Jeśli poszło dobrze…
zapisujesz się na studia i jesteś naszym studentem!

Znajdź PLAN STUDIÓW w linku PLANY STUDIÓW na górze strony

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ w zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz SYLABUSY przedmiotów.