SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA:

WYMAGANE:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (lub jednolitych magisterskich)
  • wiedza i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w zakresie kompozycji.

CO ROBISZ W RAMACH EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Etap I
Egzamin kierunkowy – 3 komponenty:

• Przegląd dorobku kandydata – minimum 5 partytur autorstwa kandydata (o ile to możliwe wraz z nagraniami), dowodzących wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonych studiów I stopnia w specjalności kompozycja); absolwent studiów I stopnia w tej specjalności prezentuje m.in. utwór dyplomowy; każdy kandydat przedstawia także chronologiczny wykaz utworów i wykonań, z co najmniej ostatnich 3 lat.
• Autoprezentacja kandydata – na temat własnej twórczości, założeń i planów artystycznych.
• Egzamin ustny z zakresu kompozycji na poziomie ukończonych studiów I stopnia z zakresu stylów i technik kompozytorskich (np. modalizm Messiaena, dodekafonia, serializm, punktualizm, strukturalizm, sonoryzm, aleatoryzm, aleatoryzm kontrolowany, unizm, polifonia łuków, muzyka hierarchiczna, mikropolifonia, spektralizm, minimalizm, współczesne techniki wokalne, forma otwarta i in.), instrumentoznawstwa oraz instrumentacji (klasycznej, romantycznej i nowoczesnej), znajomości muzyki XX wieku i najnowszej, zasad harmonii funkcyjnej (w tym modulacji).

 

Etap II. Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej).
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
1. Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych.
2. Wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

• literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.

 


Plany studiów znajdziesz w linku PLANY STUDIÓW na górze strony.

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ w zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz SYLABUSY przedmiotów.