SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


! Od kandydatów nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia.

Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

CO ROBISZ W RAMACH EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Dla kandydatów deklarujących realizację specjalności KOMPOZYCJA:

Etap I Egzamin kierunkowy – 2 komponenty

• przegląd prac kompozytorskich kandydata; preferowane różne składy wykonawcze, wymagane partytury starannie przygotowane, czytelne, dopracowane w niezbędnych szczegółach, o prawidłowym zapisie muzycznym; można prezentować nagrania utworów; (minimalna liczba prac: 3)
• badanie predyspozycji twórczych i warsztatowych, sprawdzenie znajomości podstaw instrumentarium, technik kompozytorskich, najważniejszych twórców i dzieł muzyki XX i XXI wieku, identyfikacja zainteresowań artystycznych – egzamin ustny

Etap II Egzaminy uzupełniające:

• harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres programowy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki w następstwie melodycznym i/lub harmonicznym).
2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
4. Zaśpiewanie kilkutaktowej frazy lub ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

• czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny.

SZCZEGÓŁY MOŻESZ SPRAWDZIĆ W TYM MIEJSCU.

Jeśli poszło dobrze…
zapisujesz się na studia i jesteś naszym studentem!

Znajdź PLAN STUDIÓW w linku PLANY STUDIÓW lub na górze strony.

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ w zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz SYLABUSY przedmiotów.