SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na II stopień (Magister)

Etap I. Egzaminy kierunkowe
1. Rozmowa kwalifikacyjna
Kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu rytmiki

2. Rytmika – egzamin praktyczny
• łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 3/4, 4/4 z uzupełnieniem ósemkowym
• czterotaktowy temat rytmiczny do podwójnej szybkości
• polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem
• swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej

3. Improwizacja fortepianowa z emisją głosu – egzamin praktyczny
• improwizacja a vista akompaniamentu do piosenki dziecięcej (wykonanie jej ze śpiewaniem oraz w transpozycji sekundowej);
• znajomość zagadnień metrorytmicznych (zakresu materiału kl. I–III szkoły muzycznej I stopnia);
• improwizacja miniatur ilustracyjnych (formy: ABA, AB, forma łukowa);
• sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i harmonicznych;
• wykonanie polirytmii dwugłosowej z wykorzystaniem elementów polifonii.

Etap II. Egzaminy uzupełniające
(nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika w systemie polskiego szkolnictwa
muzycznego)

1. Harmonia – ustny egzamin praktyczny
• propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu;
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

2. Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
• analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych.
• wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

3. Literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.