SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


TRYB STACJONARNY

Etap I Egzaminy kierunkowe

1. Rozmowa kwalifikacyjna
• Kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu pedagogiki muzycznej

2. Śpiew z własnym akompaniamentem – egzamin praktyczny
• prezentacja wokalna piosenki z własnym akompaniamentem fortepianowym

3. Przedstawienie scenariusza audycji lub lekcji umuzykalniającej i jej omówienie

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, rytmika, kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego)

harmonia – ustny egzamin praktyczny
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.

2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)

3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).

4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych; wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.