SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


! Od kandydatów nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II stopnia.

Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

CO ROBISZ W RAMACH EGZAMINU WSTĘPNEGO:

Etap I Egzamin kierunkowy – 2 komponenty

Zakres egzaminów jest zgodny z wiedzą posiadaną po ukończeniu szkoły muzycznej II st. oraz z instrumentoznawstwa.

1. Zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny.

2. Rozmowa kwalifikacyjna, odbywana z kandydatem indywidualnie
(sprawdzenie znajomości dzieł z „żelaznego” repertuaru muzyki symfonicznej w formie słuchowej oraz na podstawie prezentowanej przez komisję partytury; sprawdzenie znajomości stylów muzycznych, podstaw instrumentoznawstwa; dyskusja nt. zainteresowań artystycznych, historii dyrygentury, historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej)

Etap II Egzaminy uzupełniające:

• harmonia – ustny egzamin praktyczny (obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej)
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres programowy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)
1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki w następstwie melodycznym i/lub harmonicznym).
2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
4. Zaśpiewanie kilkutaktowej frazy lub ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

• gra i czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny (należy wykonać z pamięci dwa utwory o zróżnicowanym charakterze w tym utwór polifoniczny).

SZCZEGÓŁY MOŻESZ SPRAWDZIĆ W TYM MIEJSCU

Jeśli poszło dobrze…
zapisujesz się na studia i jesteś naszym studentem!

Znajdź PLAN STUDIÓW w linku PLANY STUDIÓW na górze strony

Zobacz EFEKTY UCZENIA SIĘ w zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej oraz SYLABUSY przedmiotów.