SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


Egzamin wstępny na I stopień (Licencjat)
Nie wymagamy dyplomu muzycznego, ale wiedzy i umiejętności na poziomie ukończonej szkoły muzycznej II st. Aby zapisać się na studia musisz posiadać świadectwo maturalne.

Etap I. Egzamin kierunkowy
(zakres egzaminów jest zgodny z wiedzą posiadaną po ukończeniu szkoły muzycznej II st. oraz z instrumentoznawstwa)

1. Zadyrygowanie przygotowanym utworem oraz badanie predyspozycji dyrygenckich – egzamin praktyczny.
2. Rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzana z kandydatem indywidualnie.
3. Sprawdzenie znajomości dzieł z „żelaznego” repertuaru muzyki symfonicznej w formie słuchowej oraz na podstawie prezentowanej przez komisję partytury.
4. Sprawdzenie znajomości stylów muzycznych, podstaw instrumentoznawstwa.
5. Dyskusja nt. zainteresowań artystycznych, historii dyrygentury, historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

Etap II. Egzaminy uzupełniające

• harmonia – ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres wiedzy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

1. Propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu.
2. Wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej).
3. Wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata).
4. Analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

• kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
(obowiązuje zakres programowy na poziomie szkoły muzycznej II stopnia)

1. Analiza słuchowa struktur wielodźwiękowych (interwały, trójdźwięki i czterodźwięki w następstwie melodycznym i/lub harmonicznym).
2. Interpretacja harmoniczna wysłuchanego fragmentu muzycznego wykonanego na fortepianie.
3. Analiza metrum prostego i złożonego oraz wykonanie polirytmii dwugłosowej.
4. Zaśpiewanie kilkutaktowej frazy lub ćwiczenie polifoniczne: z podanego wielogłosu wykonanie dwóch planów – jednego głosem, drugiego na fortepianie.

• gra i czytanie a vista na fortepianie – egzamin praktyczny

Należy wykonać z pamięci dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór polifoniczny.

 


Plany studiów znajdziesz w linku PLANY STUDIÓW na górze strony

W zakładce Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej znajdziesz EFEKTY UCZENIA SIĘ  oraz SYLABUSY przedmiotów.