SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE


SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STUDIA II STOPNIA MAGISTER
dla kandydatów deklarujących realizację specjalności:
Dyrygentura w zakresie orkiestr dętych

 

Etap I Egzaminy kierunkowe

1. Rozmowa kwalifikacyjna
Kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu dyrygentury ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej orkiestr dętych.

2. Dyrygowanie – egzamin praktyczny
• utwór klasyczny lub romantyczny na: orkiestrę, orkiestrę z chórem lub zespół kameralny (np. uwertura lub jedna z części symfonii, divertimenta, serenady, itp.) lub utwór chóralny a cappella
• utwór współczesny (dowolna obsada) zawierający zmienne metrum i nieregularne ugrupowania rytmiczne;
• utwór dowolny na orkiestrę dętą: marsz, fantazja, koncert instrument. itp. (dopuszczalne aranżacje).

3. Czytanie partytur – egzamin klauzurowy
Kandydat otrzyma do przygotowania w ciągu 30 minut utwór na zespół instrumentów dętych (kandydat będzie mógł skorzystać z udostępnionej na ten czas sali z fortepianem lub pianinem), następnie:
• zagra na fortepianie wybrany przez komisję fragment utworu;
• zaśpiewa wybrany przez komisję fragment pojedynczej partii głosu instrumentalnego (prezentacja wokalna uwzględniająca oznaczenia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne);
• zaśpiewa z użyciem kamertonu wskazany przez komisję pion akordowy.

4. Gra na instrumencie dętym wybranym przez kandydata – egzamin praktyczny
2 utwory z różnych epok wykonane z pamięci. Prezentacja odbywa się z udziałem akompaniatora.

Etap II Egzaminy uzupełniające (nie dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura, kompozycja i teoria muzyki w systemie polskiego szkolnictwa muzycznego

1. Harmonia – ustny egzamin praktyczny
• propozycja interpretacji funkcyjnej i harmonizacji podanego sopranu;
• wykonanie na fortepianie harmonizacji podanej linii melodycznej (w fakturze czterogłosowej lub innej, dowolnej);
• wykonanie na fortepianie zadanej modulacji (diatonicznej, chromatycznej lub enharmonicznej – do wyboru przez kandydata);
• analiza harmoniczna fragmentu tekstu muzycznego (klasycyzm, romantyzm – literatura fortepianowa).

2. Kształcenie słuchu – ustny egzamin praktyczny
Analiza słuchowa złożonych struktur wielodźwiękowych i przebiegów harmonicznych; wykonanie głosem melodii atonalnej i ćwiczeń rytmicznych o znacznym stopniu komplikacji.

3. Literatura muzyczna – egzamin pisemny
Wskazanie właściwego okresu stylistycznego lub kompozytora i krótkie omówienie zagadnień z nim związanych – na podstawie przykładów muzycznych.