Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogłoszenia


16.09.2021

WYBÓR FAKULTETÓW

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci,

jest mi niezmiernie miło powitać Państwa przed oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22. Zbliża się czas podjęcia decyzji związanych z wyborem przedmiotów obowiązkowo wybieralnych i fakultatywnych w systemie NESOS. System zostanie uruchomiony w środę 22.09.2021, o godzinie 12:00 i będzie pozostawał aktywny do Państwa dyspozycji do piątku 24.09.2021, do godziny 12:00. Szczegóły związane z zasadami wyboru przedmiotów przekazane zostaną przez odpowiednie dziekanaty. Życzę, podobnie jak w ubiegłym roku, aby możliwość wyboru przedmiotów pomogła Państwu rozwijać swoje talenty i artystyczne pasje.

prof. dr hab. Jan Jazownik
Prorektor ds. kształcenia


30.06.2021

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w okresie przerwy wakacyjnej będzie otwarta w następujących dniach i godzinach:

5 lipca – 1 sierpnia 2021 – w godz. 8:00-16:00 wyłącznie w dni powszednie

2-22 sierpnia 2021 – Akademia zamknięta

23 sierpnia – 10 września 2021 – w godz. 8:00-16:00 wyłącznie w dni powszednie


8.01.2021

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2021
Szczegóły TUTAJ


17.12.2020r.

Kredyty studenckie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są TUTAJ.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 43/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie uprawnionych do składania wniosków o częściowe umorzenie kredytów studenckich.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe.

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia uprawnionych do częściowego umorzenia kredytu studenckiego – grupy procentowe.


26.11.2020 r.

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51b ust. 4), w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

WIĘCEJ


05.10.2020 r.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy przesyłać online do dnia 20 października 2020r na adres: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl . Dochód na 1 osobę nie może być wyższy niż 1050 zł netto miesięcznie i jednocześnie nie może być niższy niż 528 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku, jeśli będzie niższy niż wspomniana kwota należy wystąpić do MOPS o przyznanie zasiłku lub zapomogi i do dokumentów stypendialnych dołączyć zaświadczenie z tej instytucji. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 są bezwzględnie wymagane (nie należy załączać tzw. PIT-ów).

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami należy nadsyłać online do właściwych dziekanatów, również do dnia 20 października 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia


30.09.2020

Zasady korzystania z sal do ćwiczeń dla studentów i doktorantów
Akademii Muzycznej w Krakowie 

 1. Od dnia 1.10. br. studenci i doktoranci studiujący w Akademii Muzycznej w Krakowie mogą korzystać z sal ćwiczeniowych.
 2. Ćwiczenie może odbywać się wyłącznie w salach dydaktycznych.
 3. Harmonogram ćwiczeń w salach – pracowniach (organy, klawesyn, perkusja itp.) ustalają kierownicy katedr lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 4. Ćwiczenie w pozostałych salach, które mogą być udostępnione do ćwiczeń dla studentów i doktorantów (w godzinach wolnych od zajęć) możliwe jest w miarę dostępności.
 5. Udostępnianie sal kontrolują osoby pełniące dyżur w szatni/portierni.
 6. Po zakończeniu ćwiczenia, klucze do sali należy zwrócić na portiernię. Nie wolno kluczy przekazywać innej osobie ćwiczącej.
 7. W sali może przebywać ograniczona liczba osób, zgodnie z oznaczeniem widniejącym na drzwiach.
 8. Korzystając z sali należy stosować się do przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób w niej przebywających. W tym celu proszę pamiętać o:
 • wietrzeniu sali przed oraz po ćwiczeniu. Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu wietrzenia sal – pracowni ustalą kierownicy katedr,
 • dezynfekcji rąk przed korzystaniem z instrumentów Uczelni,
 • noszenia maseczki ochronnej w sali, jeśli ćwiczenie nie wymusza jej zdjęcia.
 1. Wejście na teren Akademii Muzycznej w Krakowie w celu ćwiczenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie posiada się objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19, nie przebywa się na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19 oraz nie przebywa się w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 2. Przypomina się o zasadach funkcjonowania Uczelni określonych w Zarządzeniu Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 23/2020 (m/in. poruszaniu się w przestrzeni publicznej w maseczkach ochronnych i utrzymywaniu higieny rąk).

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Jan Jazownik


30.09.2020

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

DRODZY STUDENCI
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 26/2020 REKTORA AMKP
ZALECAMY ZAŁATWIANIE WSZELKICH SPRAW ORGANIZACYJNYCH
ON LINE

Godziny dziekańskie prowadzone będą na platformie AMKP OL (klasa.amuz.krakow.pl – należy zapowiedzieć swój udział mailowo, zapisać się na kurs Godziny dziekańskie – Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej i dołączyć do video konferencji z wybranym Dziekanem)

Dziekan, dr hab. Agnieszka Draus – wtorek, 10.30-12.00
(sprawy ogólnowydziałowe)
agnieszka.draus@amuz.krakow.pl

Prodziekan, dr Andrzej Korzeniowski – czwartek 11.30-12.30
(sprawy studenckie dot. EA i MK)
andrzej.korzeniowski@amuz.krakow.pl

Prodziekan, dr hab. Renata Borowiecka – piątek 11.00-12.30
(sprawy studenckie dot. KiTM i D, przydziały i zmiany grup)
renata.borowiecka@amuz.krakow.pl

Prodziekan, dr hab. Mateusz Bień – poniedziałek 14.00-15.00
(sprawy ogólnowydziałowe)
mateusz.bien@amuz.krakow.pl


28.09.2020 r.

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH

HARMONOGRAM zajęć Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – Kierunki Kompozycja i Teoria Muzyki; Dyrygentura 2020-2021

HARMONOGRAM zajęć teoretycznych Wydział Instrumentalny 2020-2021

HARMONOGRAM zajęć teoretycznych Wydział Wokalny 2020-2021

Przedmioty OBOWIĄZKOWE – WYBIERALNE dla CAŁEJ UCZELNI 2020-2021

FAKULTETY z I wydziału dla WYDZIAŁÓW II, III oraz EDUKACJI 2020-2021


25.09.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Tradycyjnie z końcem września otwieramy system wyboru przedmiotów. Zgodnie z ogłoszeniem P. Prorektora ds. kształcenia, Prof. dr hab. Jana Jazownika w tym roku dostęp do systemu NESOS i wybory przedmiotów będą możliwe:

od piątku 25.09. od godziny 12.00 do poniedziałku 28.09. do godziny 12.00.

 

Chcielibyśmy jeszcze poinformować studentów III roku studiów licencjackich, że przedmioty humanistyczne trwające tylko jeden semestr będą realizowane w grupach w pierwszym lub drugim semestrze. Podziału na grupy dokona prowadzący przedmiot na pierwszych zajęciach w roku akademickim.

Studentów I roku pragniemy poinformować, że dostęp do systemu NESOS możliwy jest na stronie https://nesos.amuz.krakow.pl

Logowanie następuje poprzez swój login i hasło z rekrutacji!

Plany Studiów I stopnia – Licencjackich podzielone są na:

I Przedmioty obowiązkowe (A kierunkowe dla naszych specjalności i B ogólne w skali uczelni, zgodnie ze zmianą w Rozporządzeniu punkty ECTS za WF wynoszą 0 pkt).

II Przedmioty wybieralne

To grupa przedmiotów, w której wybór przedmiotu jest obowiązkowy, ale Student sam decyduje o programie kształcenia (zgodnie z Rozporządzeniem min. 30% punktów ECTS w toku studiów ma być wybieralne poprzez wybór przedmiotu lub programu kształcenia). Miejsca w obrębie danej grupy są limitowane.

Do grupy należą (zgodnie z kierunkiem i rokiem studiów):

Fortepian / Inny instrument – na Wydziale I rekomendowany jest wybór fortepianu.

Język nowożytny tak jak dotychczas wybieramy jeden z pięciu dostępnych języków.

Przedmioty Humanistyczne – (zgodnie z Rozporządzeniem Student musi zrealizować min. 5 punktów ECTS przedmiotów humanistycznych w cyklu kształcenia). Z każdej grupy wybieramy jeden przedmiot, co łącznie daje 5 ECTS.

Kameralistyka przedmiot obowiązkowy na wybranych latach studiów, przy którym należy dokonać wyboru pomiędzy dowolnych przydziałem (przydział do formacji przez właściwego Dziekana) albo wyborem konkretnej formacji kameralnej. W przypadku dokonania wyboru należy podać skład grupy oraz zaproponować pedagoga / pedagogów.

         Orkiestra – nowe siatki nie zawierają obowiązkowego przydziału do Orkiestry Kameralnej, Symfonicznej czy Dętej. To Student decyduje, w której orkiestrze chce realizować program danego roku akademickiego. Oczywiście miejsca są limitowane. Jak łatwo się domyśleć w Orkiestrze Kameralnej jest mniej miejsc niż Symfonicznej, a limit miejsc do Orkiestry Dętej dla smyczków wynosi zero. W Orkiestrze Kameralnej nie ma miejsc dla niektórych instrumentów dętych itp.

         Orkiestra barokowa – studenci specjalności barokowych mogą wybierać w ramach przedmiotu, w których projektach będą uczestniczyć określając w ten sposób program swojej edukacji.

         Combo jazzowew przypadku tego przedmiotu możemy wybrać opcję dowolnego przydziału (zadecyduje właściwy Dziekan) albo wybrać formację, w której chce się realizować program. W przypadku konkretnego wyboru należy podać także proponowany skład grupy oraz zasugerować preferowanego pedagoga.

III Przedmioty fakultatywne

Lista zawiera wszystkie przedmioty uruchamiane w tym roku akademickim na Wydziale. W zależności od specjalności dany przedmiot pojawi się jako wybieralny lub nie. Przykładowo dla altowiolistów nie będzie miejsc na przedmiocie „Instrument wymienny – kontrafagot”. To samo, jeżeli ktoś z Państwa realizował już przedmiot trwający 2 semestry to ten przedmiot, mimo iż znajduje się w grupie przedmiotów fakultatywnych nie będzie możliwy do wyboru dla osoby, która już go zrealizowała wcześniej.

Zwracamy uwagę, że przedmioty pedagogiczne wpisane zostały w plany studiów jako przedmioty niezależne. Aby zdobyć pełne kompetencje pedagogiczne należy w toku studiów zrealizować wszystkie przedmioty z tej kategorii. Należy zatem wybrać wszystkie przedmioty dostępne z tej grupy (zniknął moduł, który wystarczyło zaznaczyć tylko raz) na danym roku (wg planu studiów). Dotyczy to studentów wydziałów I i II.

Limity ECTS

System dopuści przekroczenie limitu punktów w sytuacji, gdy zostaje do wyczerpania limitu mniej punktów, a przedmiot wymaga większej liczby. Nie ma jednak możliwości wybrania przedmiotu po wyczerpaniu limitu punktów ECTS.

Plany Studiów II stopnia – Magisterskich podzielone są na:

Moduły specjalizacji (dotyczy niektórych specjalnościach) pomiędzy Solistycznym, Kameralnym, Wykonawstwa Muzyki Współczesnej, Orkiestrowym i Korepetytora (dla pianistów).

Moduł określa przedmioty, które chcecie Państwo realizować podczas studiów magisterskich. Przedmioty w ramach modułu są tak dopasowane do siebie, aby zapewniały jak najlepsze efekty kształcenia. Najważniejszą dla Państwa informacją jest chyba to, że Instrument główny jest realizowany bez zmian. Niezależnie od wybranego modułu, macie Państwo 30 godzin zajęć z Waszego kierunkowego Instrumentu głównego w semestrze. Dyplom po ukończeniu studiów również jest bez zmian i niezależnie od realizowanego modułu otrzymuje to samo brzmienie: Dyplom w dziedzinie Instrumentalistyka, specjalność gra na … (instr. gł.). Moduły określają jedynie „pakiet” realizowanych przedmiotów i przedmioty te będą wyszczególnione w suplemencie do dyplomu.

 

I Przedmioty Obowiązkowe (A kierunkowe dla naszych specjalności i B ogólne w skali uczelni)

II Przedmioty wybieralne

Uprzejmie prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi studiów I st. Zasada działania dotycząca przedmiotów, które znajdują się na liście wybieralnych jest taka sama.

Uwaga! Jeżeli w planie występuje Orkiestra (a nie jak na studiach I st. grupa przedmiotów do wyboru – Orkiestra Kameralna, Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Dęta) to nie oznacza, że wszyscy Studenci I roku MGR będą grać w jednym zespole Orkiestrowym a jedynie tyle, że przydziału do Orkiestry dokona właściwy Dziekan.

III Przedmioty fakultatywne

Uprzejmie proszę zapoznać się z informacjami powyżej dotyczącymi fakultetów na studiach I st.

UWAGA! Dokonując wyboru modułu dobrze jest zastanowić się, które fakultety chciałoby się realizować. Np. wybierając moduł Solowy można wybrać instrument zamienny np. flet piccolo, ale nie ma już możliwości wyboru studiów orkiestrowych w tym module.

Zwracamy uwagę, że przedmioty pedagogiczne wpisane zostały w plany studiów jako przedmioty niezależne (podobnie jak w planach studiów I stopnia). Aby zdobyć pełne kompetencje pedagogiczne należy w toku studiów zrealizować wszystkie przedmioty z tej kategorii wybierając je z fakultetów. Należy zatem wybrać wszystkie przedmioty dostępne z tej grupy (zniknął moduł, który wystarczyło zaznaczyć tylko raz) na danym roku (wg planu studiów). Dotyczy to studentów wydziałów I i II.

Limity ECTS

System dopuści przekroczenie limitu punktów w sytuacji, gdy zostaje do wyczerpania limitu mniej punktów, a przedmiot wymaga większej liczby. Nie ma jednak możliwości wybrania przedmiotu po wyczerpaniu limitu punktów ECTS.

Szanowni Państwo,

Wiemy, że część z Państwa martwi kwestia limitów ECTS. Pragniemy wyjaśnić, że w toku studiów punkty się sumują, ale ewentualnych nadwyżek z wybranych fakultetów to nie dotyczy. Przykładowo, jeżeli na II roku plan zakłada realizację 60 ECTS a zostało zrealizowane po wyborze fakultetów np. 64 ECTS to przekroczenie limitu o 4 punkty nie wpływa na limit na roku III. Czyli jeżeli w planie studiów na roku III przysługuje np. 10 punktów na fakultety to nadwyżka z roku II tego nie zmienia.

Zapraszamy Państwa do wcześniejszego zapoznania się z Planami Studiów oraz prosimy o przemyślane decyzje. Po otwarciu systemu obowiązuje zasada, „kto pierwszy ten lepszy”.

Dziekan Wydziały Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
dr hab. Agnieszka Draus

Dziekan Wydziału Instrumentalnego
dr hab. Mariusz Sielski

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego
dr hab. Jacek Ozimkowski


23.09.2020 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci,

jest mi niezmiernie miło powitać Państwa jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem roku akademickiego 2020/21. Przed Państwem czas podjęcia pierwszych decyzji związanych z wyborem przedmiotów obowiązkowo wybieralnych i fakultatywnych w systemie NESOS. System zostanie uruchomiony w piątek, 25.09.2020, o godzinie 12:00 i będzie pozostawał aktywny do Państwa dyspozycji do poniedziałku, 28.09.2020, do godziny 12:00. Szczegóły związane z zasadami wyboru przedmiotów przekazane zostaną przez odpowiednie dziekanaty. Życzę, aby możliwość wyboru przedmiotów pomogła Państwu rozwijać swoje talenty i artystyczne pasje.

prof. dr hab. Jan Jazownik
Prorektor ds. kształcenia


18.09.2020 r.

Instrukcja w sprawie udostępnienia sal do ćwiczeń dla pracowników, studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie 

 1. Od dnia 21.09 do 30.09.br. pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie oraz studenci studiów stacjonarnych specjalności: gra na organach, klawesynie, fortepianie, kontrabasie, perkusji, gra na perkusji i instrumentach perkusyjnych w zakresie muzyki jazzowej, studenci kameraliści (do 4 osób w zespole), dyrygenci oraz doktoranci mogą korzystać z sal ćwiczeniowych Uczelni na określonych poniżej zasadach:
 2. Na teren Uczelni wpuszczane są tylko osoby, które wcześniej dokonały rezerwacji sali.
 3. Do ćwiczeń udostępnione zostają sale:
  a) 028A, 039, 040, 041 – perkusiści
  b) 22, 23, 24 – klawesyniści
  c) 109, 110, 111, 509, 511 – pianiści
  d) 215, 217, 520 – kameraliści
  e) 225, 319, 320, 404 – organiści
  f) 112, 113 – kontrabasiści
  g) 110, 112 – dyrygenci
 4. W rezerwacji sal pomagają koordynatorzy. Studenci niżej wymienionych specjalności proszeni są o zgłoszenie się do swoich koordynatorów:
  a) dla doktorantów i studentów specjalności gra na organach – prof. dr hab. Andrzej Białko (andrzej.bialko@amuz.krakow.pl)
  b) dla doktorantów i studentów specjalności gra na klawesynie – dr Andrzej Zawisza (andrzej.zawisza@amuz.krakow.pl)
  c) dla doktorantów i studentów specjalności gra na perkusji oraz gra na perkusji w zakresie muzyki jazzowej – dr Maciej Hałoń (maciej.halon@amuz.krakow.pl)
  d) dla dyplomantów Wydziału Instrumentalnego, studentów, doktorantów przygotowujących nagrania, repertuar konkursowy itp. – dr hab. Mariusz Sielski (mariusz.sielski@amuz.krakow.pl)
  e) dla dyplomantów Wydziału Wokalno-Aktorskiego, studentów, doktorantów przygotowujących nagrania, repertuar konkursowy itp. – dr hab. Jacek Ozimkowski (jacek.ozimkowski@amuz.krakow.pl)
 5. Koordynatorzy oraz doktoranci i studenci specjalności gra na fortepianie, gra na kontrabasie, dyrygenci oraz kameraliści (bez pośrednictwa koordynatorów) przekazują dane niezbędne do rezerwacji: datę, nr sali, godziny rezerwacji, nazwisko (nazwiska) osób ćwiczących pracownikowi Działu Nauczania, Pani Kamili Korzeniowskiej na adres: kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl w dni robocze w godzinach 8.00-15.00; od 18.09.br. W tytule wiadomości należy wpisać: REZERWACJA.
 6. Osoby rezerwujące sale: kameralną i koncertową w celu przeprowadzenia egzaminu proszone są o podanie tej informacji w tytule wiadomości: REZERWACJA – EGZAMIN.
 7. Pani Kamila Korzeniowska po sprawdzeniu dostępności sali umieszcza rezerwację w grafiku rezerwacji i powiadamia zainteresowanych (koordynatorów lub studentów, doktorantów) o dokonaniu rezerwacji lub braku dostępności sali. Jeśli w sali planowana jest próba kilku osób, musi zostać zachowana zasada bezpiecznej odległość min. 1,5 m. pomiędzy ćwiczącymi.
 8. Jednorazowo można zarezerwować salę na 2 godziny zegarowe z wyprzedzeniem do 7 dni.
 9. Osoby ćwiczące mogą pozostać w sali dłużej, jeśli jest ona wolna.
 10. Pani Kamila Korzeniowska jest jedyną osobą prowadzącą system rezerwacji sal. Pilnuje, by liczba ćwiczących w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie w przedziale ok. 2 godzin nie przekraczała 35 osób. Służy Państwu pomocą, a jej decyzje są ostateczne.
 11. Osoba rezygnująca z ćwiczenia zobowiązana jest o tym fakcie powiadomić Panią Kamilę Korzeniowską wysyłając wiadomość na adres: kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: REZERWACJA – REZYGNACJA.
 12. Wejście na teren Akademii Muzycznej w Krakowie jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie posiada się objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19, nie przebywa się na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z COVID-19 oraz nie przebywa się w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.
 13. Wchodząc na teren Akademii Muzycznej w Krakowie należy bezwzględnie stosować się do przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób w niej przebywających. W tym celu proszę pamiętać o:
 • Poruszaniu się w przestrzeni publicznej (korytarze) w maseczkach ochronnych i utrzymywaniu higieny (mycie i dezynfekcja) rąk.
 • Wietrzeniu sali przed oraz po ćwiczeniu (z wyjątkiem sal perkusyjnych, w których wentylacja odbywać się musi poprzez otwarte drzwi) oraz dezynfekcji rąk przed korzystaniem z instrumentów Uczelni.
 • Przebywaniu na terenie Uczelni tylko w celu ćwiczenia.

W dniach 21.09–30.09.br. Akademia Muzyczna w Krakowie będzie dostępna do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.

Proszę wszystkie osoby korzystające z możliwości ćwiczenia o odpowiedzialność i zdyscyplinowanie.

Jakiekolwiek uchybienia w procedurach, narażające społeczność akademicką na zagrożenie bezpieczeństwa sanitarnego będą skutkowały natychmiastowym pozbawieniem możliwości korzystania z sal ćwiczeniowych przez osoby, które nie respektują wymogów bezpieczeństwa sanitarnego opisanych w §3 i 4 Zarządzenia Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Nr 17/2020 o oraz niniejszej instrukcji.

Prorektor ds. kształcenia
Prof. dr hab. Jan Jazownik


4 czerwca 2020 r.

System Kredytów Studenckich

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami w sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma na uwadze, aby ta trudna sytuacja, w szczególności związana ze spadkiem dochodów, nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Dlatego też Ministerstwo zamierza rozpocząć działania zmierzające do usprawnienia funkcjonującego od 1998 r. systemu preferencyjnych kredytów studenckich.
W związku z tym Ministerstwo wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przygotowało krótką ankietę, która pozwoli na zdobycie informacji na temat organizacji systemu kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym zakresie. Ankieta znajduje się na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu
Badawczego pod adresem https://badania.opi.org.pl/index.php/237241.
Ankieta będzie aktywna przez najbliższe dwa tygodnie do 17 czerwca br. Informacje na temat obowiązującego systemu kredytów studenckich znajdują się pod adresem
https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie.


29 maja 2020 r.

Festiwal młodych twórców

Pismo festiwal młodych twórców