Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zasady rezerwacji sal


Załącznik do Decyzji Nr 2/2022 Prorektora ds. kształcenia z dnia 30 września 2022 r. 

Instrukcja udostępniania sal AMKP

1. Dostępność sal AMKP jest widoczna dla pedagogów, doktorantów i studentów poprzez Kalendarz Rezerwacji Sal.

2. Klucze do sal wydaje się na podstawie wpisu do Kalendarza Rezerwacji Sal.

3. Sale są przydzielane do określonych Katedr – z wyjątkiem sal: Koncertowej, Kameralnej, Florianki i Senackiej.

4. Grupa sal przydzielona katedrze posiada Koordynatora, którym jest Kierownik Katedry albo osoba przez niego wyznaczona w porozumieniu z Prorektorem d/s kształcenia.

5. Lista koordynatorów sal znajduje się w systemie NESOS oraz pod adresem: http://nesos.amuz.krakow.pl/koordynator/

6. Koordynator reguluje zasady dostępu do sali, wprowadza rezerwacje i zgłasza osoby, które mogą samodzielnie rezerwować sale. Koordynator rozstrzyga ew. spory w dostępie do koordynowanych sal.

7. W sprawach związanych z rezerwacją sal Koordynator odpowiada przed Działem Nauczania, a ten przed Prorektorem d/s kształcenia.

8. Pedagodzy mogą rezerwować i anulować rezerwację sali za pośrednictwem Koordynatora lub samodzielnie, o ile dostali takie uprawnienia.

9. Studenci mogą rezerwować i anulować rezerwację sali samodzielnie, a jeżeli nie posiadają uprawnień do wybranej sali – za pośrednictwem Koordynatora.

10. Istnieją cztery kategorię dostępności sal dla studentów.
a) sale do ćwiczeń – dostępne dla wszystkich studentów,
b) sale przydzielone do katedry (specjalności) danego studenta, zgodnie z decyzją koordynatora,
c) sale udostępnione dla wybranego studenta, zgodnie z decyzją koordynatora (w wyjątkowych wypadkach),
d) sale niedostępne dla studentów.

11. Pedagog może zmienić rezerwację innego pedagoga i studenta tylko za ich zgodą.

12. Student może zmienić rezerwację innego studenta tylko za jego zgodą.

13. W przypadku kiedy pedagog musi zająć sale zarezerwowaną uprzednio przez studenta, powinien poinformować o tym najpóźniej na 3 godziny przed porą rezerwacji.

14. W przypadku kiedy uprzednio zarezerwowana sala może być udostępniona (odwołane zajęcia itd.), należy najszybciej jak to możliwe, usunąć informację o rezerwacji osobiście, za pośrednictwem Koordynatora, poprzez Dział Nauczania lub osoby wydające klucze.

15. Jeżeli w ciągu 15 minut zarezerwowana sala nie zostanie pobrana, rezerwacja jest anulowana i sala może zostać udostępniona innym osobom.

16. Jeżeli student lub Pedagog chce pobrać klucze do sali do której nie ma uprawnień i nie jest możliwy kontakt z koordynatorem, wpisu rezerwacji dokonują osoby wydające klucze, jednak tylko do sal do których mają uprawnienia. Dopiero po dokonaniu takiego wpisu klucz może zostać wydany.

17. Studenci mogą samodzielnie rezerwować (zajmować) salę przez dwie godziny dziennie, maksymalnie z jedną przerwą. Po tym czasie należy sale udostępnić kolejnej chętnej osobie – chyba, że nie ma następujących rezerwacji i nikt nie zgłosi takiej potrzeby.

18. Cykliczne rezerwacje sal mogą być wprowadzane wyłącznie przez koordynatorów.

19. Rezerwacje całodniowe traktowane są jako tymczasowe i wymagają podania dokładnych godzin, najpóźniej na trzy tygodnie przed datą rezerwacji.

20. Rezerwacje na zajęcia dydaktyczne mogą być dokonywane wyłącznie do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. W czasie sesji, egzaminów wstępnych oraz wakacji rezerwacja sal musi być uzgadniana z Działem Nauczania.

21. Osoby nie stosujące się do zapisów lub nie korzystające z zarezerwowanych sal mogą mieć ograniczone lub odebrane uprawnienia dostępu i rezerwacji.

22. Lista koordynatorów oraz dostęp do sal nie jest stały. Dostępność do sal i uprawnienia rezerwacji mogą się zmienić w zależności od potrzeb.

23. Wszystkie zapisy w Kalendarzu Rezerwacji Sal są rejestrowane.

24. Prośby o nadanie/zmianę uprawnień do rezerwacji koordynator sali kieruje na adres: sale@amuz.krakow.pl

Prorektor ds. kształcenia
prof. dr hab. Jan Jazownik