Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ubezpieczenie zdrowotne


Studenci – obywatele polscy

Do ukończenia 26. roku życia student, który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia* powinien być ubezpieczony jako członek rodziny. Student może być zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców, dziadków jeżeli rodzice nie mają tytułu do ubezpieczenia, lub małżonka, który posiada własny tytuł do ubezpieczenia.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, student, który nie ukończył 26. roku życia może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Po ukończeniu 26. roku życia, student w przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego* powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Dodatkowe dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:

 • Dowód osobisty
 • Numer pesel

Studenci – cudzoziemcy

Student – cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu*, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ

Dodatkowe dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:

Studenci: cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)
  Studenci: cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia:
 • paszport
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W)
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu* (formularz wniosku oraz oświadczenia do pobrania). Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. i chce ubezpieczyć się na Uczelni, ma obowiązek przesłania dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą być zgłoszeni jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek.

Student, który ma przyznane prawo do renty, jest ubezpieczony przez ZUS

O każdej zmianie (jak podjęcie pracy, uzyskanie renty, itd.*) należy niezwłocznie powiadomić właściwy dziekanat!

 • w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni podpisany wniosek oraz oświadczenie przesłane ma być w formie skanów na adres właściwego dziekanatu.

Okres ochronny

Należy pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem zaświadczeniem o ukończeniu studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia zostają wyrejestrowani a Ci, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się ponownie do ubezpieczenia po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


*

 • członek rodziny ubezpieczonego opłacający składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub małżonka),
 • stosunek pracy, stosunek służbowy, działalność gospodarcza, umowa zlecenie
 • świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendium sportowe,
 • renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek stały, wyrównawczy lub gwarantowany, zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • rejestracja w Rejonowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna,
 • rolnik lub pracujący domownik rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ubezpieczony jako student/doktorant innego kierunku studiów w AMKP lub innej uczelni.