Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ubezpieczenie zdrowotne


Studenci – obywatele polscy

Należy pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów (w przypadku studentów zgłoszonych na podstawie umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, umowa ta skraca okres ochronny do 30 dni). Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem zaświadczającym o ukończeniu studiów.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, student, który nie ukończył 26. roku życia może do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Po ukończeniu 26. roku życia, student w przypadku gdy nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego* powinien do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosić się na uczelni.

Dodatkowe dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:

 • Dowód osobisty
 • Numer pesel

Studenci – cudzoziemcy

Student – cudzoziemiec, obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może korzystać z świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydanej w kraju pochodzenia. W przypadku, gdy student/doktorant nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce i został uznany za osobę polskiego pochodzenia oraz nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu*, podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza Uczelnia.

Student, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który nie jest uznany za osobę polskiego pochodzenia może ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W celu podpisania umowy należy zgłosić się do NFZ

Dodatkowe dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku:

Studenci: cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

 • paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Studenci: cudzoziemcy niebędący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego uznany za osobę polskiego pochodzenia:

 • paszport
 • Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający polskie pochodzenie
 • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z Narodowym Funduszem Zdrowia w Krakowie (ul. Wadowicka 8W)
 • numer PESEL (jeżeli został nadany)

Zgłoszenie do ubezpieczenia na Uczelni

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię następuje wyłącznie na wniosek oraz po podpisaniu oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu* (formularz wniosku oraz oświadczenia). Osoba, która nie ukończyła 26 r. ż. i chce ubezpieczyć się na Uczelni, ma obowiązek przesłania dodatkowego oświadczenia, które powinno wyjaśniać, dlaczego nie może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności mogą być zgłoszeni jako członek rodziny przy rodzicu bez względu na wiek.

Student, który ma przyznane prawo do renty, jest ubezpieczony przez ZUS.

O każdej zmianie (jak podjęcie pracy, uzyskanie renty, itd.*) należy niezwłocznie powiadomić właściwy dziekanat!

 


Okres ochronny

Należy pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 30 dni od zakończenia studiów. Jest to bezskładkowy okres ochronny, który należy potwierdzać podczas korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej każdorazowo dokumentem zaświadczającym o ukończeniu studiów.

Zgodnie z powyższym absolwenci studiów pierwszego stopnia zostają wyrejestrowani, a Ci, którzy podejmują naukę na studiach drugiego stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię, powinni zgłosić się ponownie do ubezpieczenia po immatrykulacji tj. po 1 października.

Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


*

 • członek rodziny ubezpieczonego opłacający składkę lub za którego jest opłacana składka (np. rodzica lub małżonka),
 • stosunek pracy, stosunek służbowy, działalność gospodarcza, umowa zlecenie
 • świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendium sportowe,
 • renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek stały, wyrównawczy lub gwarantowany, zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • rejestracja w Rejonowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna,
 • rolnik lub pracujący domownik rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • ubezpieczony jako student/doktorant innego kierunku studiów w AMKP lub innej uczelni.