Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


27.07.2022

Zaktualizowane dokumenty zostały oznaczone pogrubieniem.

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu świadczeń dla studentów (obowiązujące od 1 października 2022)

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6  Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – załączniki 7A Kompozycja, teoria, 7B Dyrygentura, 7C Edukacja, 7D Muzyka kościelna, 7E Instrumentalistyka, 7F Wokalistyka 

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS

Broszura informacyjna MNiE – Wsparcie finansowe dla studentów

 

19.10.2021

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium rektora upływa 20 października. Ponieważ jest to dzień, w którym – co do zasady – dziekanaty nie obsługują studentów – wnioski będą przyjmowane również w czwartek 21 października 2021 r.


14.10.2021

Program stypendialny “Bridge to the Future – Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków”


08.10.2021

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać do dnia 20 października 2021 r. w pok. 309 (III piętro). Dochód na 1 osobę nie może być wyższy niż 1050 zł netto miesięcznie i jednocześnie nie może być niższy niż 528 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku, jeśli będzie niższy niż wspomniana kwota należy wystąpić do MOPS o przyznanie zasiłku lub zapomogi i do dokumentów stypendialnych dołączyć zaświadczenie z tej instytucji. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020 są bezwzględnie wymagane (nie należy załączać tzw. PIT-ów).

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami należy składać we właściwych dziekanatach, również do dnia 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia


21.09.2021

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarzadzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora (wersja edytowalna), Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS

Broszura informacyjna MNiE – Wsparcie finansowe dla studentów


05.10.2021

Aktualne terminy spotkań informacyjnych
na temat programu stypendialnego
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
w roku 2022/23

Stacjonarne: Wtorek, 26.10.21 od godz. 18:00, sala 206 (UJ*)

Zdalne: Piątek, 15.10.2021 od godz. 18:00
ZOOM
ID: 918 7759 4217
Hasło: DAAD21

Czwartek, 04.11.2021 od godz. 18:00
ZOOM
ID: 988 5610 0772
Hasło: DAAD21

Spotkania odbywają się w języku niemieckim i polskim (na życzenie w języku angielskim).

Aktualne terminy testu językowego w formie komputerowej onSET w roku 2021

 • Piątek, 29.10.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 28.10. (godz. 14:00)
 • Piątek, 05.11.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 04.11. (godz. 14:00)
 • Piątek, 19.11.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 18.11. (godz. 14:00)

Zgłoszenia przyjmują wykładowcy:
anastasia.telaak@uj.edu.pl lub nick.meister@up.krakow.pl

Adres:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Germańskiej
Mickiewicza 9b
31-120 Kraków

Uwaga na środki ostrożności podczas przebywania w budynku UJ:
– Obowiązuje zakrywanie ust i nosa!
– Zachowaj odstęp 2 metrów!

DAAD Terminy 2021 PL

DAAD Termine 2021 DE


09.09.2021 r.

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Procedura i tryb składania wniosków
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

1. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra studentom uczelni artystycznych, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 roku /Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia z 2019 r., poz. 704/.

Ważne:
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego.
/na podstawie art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce/

2. Student zainteresowany ubieganiem się o stypendium ministra przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi, za pośrednictwem Dziekana Wydziału.

Student składa wniosek w formie papierowej i elektronicznej /w wersji edytowalnej/ w odpowiednim Dziekanacie w terminie do 21 września br. do godz. 13.00.
Student wypełnia wniosek komputerowo w częściach 2-4.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie przeczytać wytyczne dotyczące sposobu jego wypełniania, które zawarte są w wyżej wymienionym rozporządzeniu i we wzorze wniosku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub na stronie Uczelni

Do wniosku student dołącza wymagane załączniki:

– dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć /sposób dokumentowania osiągnięć określa § 5 rozporządzenia/,

– oświadczenie studenta w oryginale:

 • potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;
 • o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacania stypendium,
 • o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażania zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Wzór oświadczenia studenta dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studenci/stypendia.

3. Dziekan Wydziału spośród złożonych wniosków rekomenduje i przedstawia Rektorowi /za pośrednictwem Prorektora ds. studentów i relacji zewnętrznych/ maksymalnie 4 wnioski studentów – w terminie do 27 września br. Dziekan przedstawia Rektorowi wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć oraz wymaganym oryginałem oświadczeniem studenta.

4. Rektor spośród złożonych z Wydziałów wniosków rekomenduje do otrzymania stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wnioski studentów, w liczbie określonej w § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wzór oświadczenia 2021-2022

Wzór wniosku stypendialnego 2021-2022


ARCHIWUM