Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


Stypendia DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
http:// www.daad.pl

Stypendia DAAD w roku akademickim 2018/2019


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
 na rok akademicki 2017/2018

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Jan Pilch


Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Pomoc materialna dla studentów 2017/2018


REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ NA ROK 2017/2018

Regulamin pomocy materialnej na rok 2017-2018 Studenci


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018, aktywny formularz wniosku oraz przydatne informacje, znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie /aktywny formularz/. Nie należy niczego usuwać z jego treści. Jeżeli pewne rubryki nie będą wypełniane, należy wpisać „nie dotyczy”.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć

2/ oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium /w przypadku uczelni artystycznej jest to Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

Tryb i terminy składania wniosków o stypendium ministra dla studentów znajdują się na stronie internetowej Akademii w zakładce STYPENDIA.

Ważne:

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, iż nie może otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął kolejny kierunek studiów na studiach pierwszego stopnia.

PROCEDURA I TRYB 2017-18

Informacja nt. styp.ministra 2017 18

Aktywny wniosek o Styp Min.

Wskazówki do wyp. wniosku

OŚWIADCZENIE STUDENTA

 Informacje o innych stypendiach:
UAKTUALNIONE i NOWE

– Stypendia Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej dla studentów pochodzących ze wsi

– Stypendium Prof. Jerzego Katlewicza

– Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

– Stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych

– Małopolska Fundacja Stypendialna “SAPERE AUSO”

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program stypendialny „Młoda Polska”
http://nck.pl/mloda-polska/

Stypendia zagraniczne z dziedzin artystycznych
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

– Instytut Adama Mickiewicza

– Amerlink – stypendium na studia w USA

– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

– Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

– Visegard Scholarship Program (VSP)

– Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Irene Steels-Wilsing Stiftung fur Streichquartette

– Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie – Stypendia dla studentów w Małopolskce

Więcej informacji na stronach:
http://www.nck.pl/
http://www.mojestypendium.pl/