Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


19.10.2021

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium rektora upływa 20 października. Ponieważ jest to dzień, w którym – co do zasady – dziekanaty nie obsługują studentów – wnioski będą przyjmowane również w czwartek 21 października 2021 r.


14.10.2021

Program stypendialny “Bridge to the Future – Fundusz Wsparcia Młodych Artystów-Muzyków”


08.10.2021

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać do dnia 20 października 2021 r. w pok. 309 (III piętro). Dochód na 1 osobę nie może być wyższy niż 1050 zł netto miesięcznie i jednocześnie nie może być niższy niż 528 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku, jeśli będzie niższy niż wspomniana kwota należy wystąpić do MOPS o przyznanie zasiłku lub zapomogi i do dokumentów stypendialnych dołączyć zaświadczenie z tej instytucji. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020 są bezwzględnie wymagane (nie należy załączać tzw. PIT-ów).

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami należy składać we właściwych dziekanatach, również do dnia 20 października 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Stypendia


21.09.2021

Regulamin Świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Zarzadzenie Nr 30 – Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z oświadczeniem o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 2 Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o stypendium socjalne

Załącznik nr 3 Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik nr 4 Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studenta I roku

Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie stypendium rektora (wersja edytowalna), Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 7 Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Załącznik nr 8 Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik nr 9 Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim AMKP

Załącznik nr 10 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS

Broszura informacyjna MNiE – Wsparcie finansowe dla studentów


05.10.2021

Aktualne terminy spotkań informacyjnych
na temat programu stypendialnego
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
w roku 2022/23

Stacjonarne: Wtorek, 26.10.21 od godz. 18:00, sala 206 (UJ*)

Zdalne: Piątek, 15.10.2021 od godz. 18:00
ZOOM
ID: 918 7759 4217
Hasło: DAAD21

Czwartek, 04.11.2021 od godz. 18:00
ZOOM
ID: 988 5610 0772
Hasło: DAAD21

Spotkania odbywają się w języku niemieckim i polskim (na życzenie w języku angielskim).

Aktualne terminy testu językowego w formie komputerowej onSET w roku 2021

 • Piątek, 29.10.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 28.10. (godz. 14:00)
 • Piątek, 05.11.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 04.11. (godz. 14:00)
 • Piątek, 19.11.2021 godz. 14:00 – 16:00, sala 403 (UJ)
  Zapisy do: 18.11. (godz. 14:00)

Zgłoszenia przyjmują wykładowcy:
anastasia.telaak@uj.edu.pl lub nick.meister@up.krakow.pl

Adres:
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Germańskiej
Mickiewicza 9b
31-120 Kraków

Uwaga na środki ostrożności podczas przebywania w budynku UJ:
– Obowiązuje zakrywanie ust i nosa!
– Zachowaj odstęp 2 metrów!

DAAD Terminy 2021 PL

DAAD Termine 2021 DE


09.09.2021 r.

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH

Procedura i tryb składania wniosków
w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

1. Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendiów ministra studentom uczelni artystycznych, którzy wykazują się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 roku /Dziennik Ustaw z dnia 16 kwietnia z 2019 r., poz. 704/.

Ważne:
Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.
Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
Stypendium ministra nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego.
/na podstawie art. 93 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce/

2. Student zainteresowany ubieganiem się o stypendium ministra przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium Rektorowi, za pośrednictwem Dziekana Wydziału.

Student składa wniosek w formie papierowej i elektronicznej /w wersji edytowalnej/ w odpowiednim Dziekanacie w terminie do 21 września br. do godz. 13.00.
Student wypełnia wniosek komputerowo w częściach 2-4.
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy dokładnie przeczytać wytyczne dotyczące sposobu jego wypełniania, które zawarte są w wyżej wymienionym rozporządzeniu i we wzorze wniosku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu lub na stronie Uczelni

Do wniosku student dołącza wymagane załączniki:

– dokumenty potwierdzające uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć /sposób dokumentowania osiągnięć określa § 5 rozporządzenia/,

– oświadczenie studenta w oryginale:

 • potwierdzające, że przedstawione we wniosku osiągnięcia artystyczne lub naukowe są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami;
 • o ukończonych lub realizowanych studiach wyższych i uzyskanych tytułach zawodowych pozwalające na stwierdzenie możliwości przyznania stypendium zgodnie z art. 93 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacania stypendium,
 • o wyrażeniu zgody lub odmowie wyrażania zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.

Wzór oświadczenia studenta dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w zakładce Studenci/stypendia.

3. Dziekan Wydziału spośród złożonych wniosków rekomenduje i przedstawia Rektorowi /za pośrednictwem Prorektora ds. studentów i relacji zewnętrznych/ maksymalnie 4 wnioski studentów – w terminie do 27 września br. Dziekan przedstawia Rektorowi wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć oraz wymaganym oryginałem oświadczeniem studenta.

4. Rektor spośród złożonych z Wydziałów wniosków rekomenduje do otrzymania stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wnioski studentów, w liczbie określonej w § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Wzór oświadczenia 2021-2022

Wzór wniosku stypendialnego 2021-2022


05.10.2020 r.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy przesyłać online do dnia 20 października 2020r na adres: stanislaw.janik@amuz.krakow.pl . Dochód na 1 osobę nie może być wyższy niż 1050 zł netto miesięcznie i jednocześnie nie może być niższy niż 528 zł miesięcznie. W tym drugim przypadku, jeśli będzie niższy niż wspomniana kwota należy wystąpić do MOPS o przyznanie zasiłku lub zapomogi i do dokumentów stypendialnych dołączyć zaświadczenie z tej instytucji. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 są bezwzględnie wymagane (nie należy załączać tzw. PIT-ów).

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów wraz z załącznikami należy nadsyłać online do właściwych dziekanatów, również do dnia 20 października 2020 r.


Klauzula – Dane osobowe

Wniosek_MOPS


Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

1. Podstawa prawna

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658 i 2297).

2. Warunki otrzymania stypendium

2.1. Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

2.2. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (aktualny wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w czasopismach lub materiałach z konferencji spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 3. znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 7. indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1. sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

a. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
b. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
c. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
d. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
e. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
f. miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2. rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a.uniwersjadzie,
b. akademickich mistrzostwach świata,
c. akademickich mistrzostwach Europy,
d. Europejskich Igrzyskach Studentów.

2.3. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

1. w przypadku osiągnięć naukowych:

a. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
b. oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa,
c. oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
d.oświadczenia organizatora konferencji naukowej o wygłoszeniu referatu naukowego przez studenta lub programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
e. oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
f. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia;

2. w przypadku osiągnięć artystycznych:

a. broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
b. oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
c. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej – również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia;

3. w przypadku osiągnięć sportowych– oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

3. Tryb składania wniosku o stypendium

3.1. Wnioskodawca stypendium

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. niniejszej informacji) lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

3.2. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku

We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

 1. rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
 2. rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
 3. 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) – do dnia 30 września 2020 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

3.3. Tryb przekazania wniosku do ministra

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Możliwość składania wniosków zostanie udostępniona w dniu 1 października 2020 r.

Wniosek może złożyć wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona – wyłącznie przez system OSF.

Pełnomocnictwo rektora powinno wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

 • wnioski, które nie zostały przesłane przez system OSF,
 • wnioski złożone przez uczelnie w postaci papierowej pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres Ministra,
 • wnioski złożone indywidualnie przez studentów.

 3.4. Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków.

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

4.Tryb przyznawania stypendium

4.1. Ocena wniosków

Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

4.2. Kryteria przyznawania

4.2. 1. Kryterium formalne:

Stypendium dla studenta na rok akademicki (2020/2021) może zostać przyznane studentowi, który:

 1. w poprzednim roku akademickim (2019/2020) zaliczył rok studiów oraz
 2. uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2020/2021).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2020) został przyjęty na studia drugiego stopnia. Ww. wyjątek dotyczy jednak wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

4.2. 2. Kryteria oceny merytorycznej:

Wnioski są oceniane przez ekspertów Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni wśród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki, Radę Młodych Naukowców, Komitet Polityki Naukowej oraz Akademię Młodych Uczonych.

Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

1. w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a. monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,

b. projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,

c. konferencji naukowej: prestiż i zasięg, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora,

d. konkursu: prestiż i zasięg, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, status organizatora;

2. w przypadku osiągnięć artystycznychdotyczących:

a. dzieła artystycznego: rodzaj i formę, procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo, status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji,

b. konkursu, przeglądu lub festiwalu: prestiż i zasięg, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, status organizatora;

3. w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

4. 3. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2020/2021 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

5. Wysokość i sposób wypłacania stypendium

Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł.  Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Stanisław Janik – Kierownik Działu Nauczania
Kraków, 17 sierpnia 2020r.


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
na rok akademicki 2019/2020

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.


STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW

Uwaga studenci – nowe przepisy przyznawania stypendiów ministra dla studentów i nowy wzór wniosku.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. oraz z procedurą i trybem składania wniosków w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Komunikat dla Studentów

Procedura i tryb składania wniosków

Wzór wniosku MKiDN

Wzór oświadczenia

Rozporzadzenie MKiDN 2019 ws. stypendiów ministra dla studentów

 


NOWE STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Stypendia dla studentów
w ramach projektu Regionalny Program Stypendialny
finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego /w roku akademickim 2018/2019/.

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, studiów pierwszego lub drugiego stopnia o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Stypendia w ramach ww. projektu dotyczą studentów/ osoby do 26 roku życia/, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.
Regulamin stypendialny, szczegółowe informacje /w tym termin i sposób składania dokumentów/ oraz wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.
Termin składania dokumentów – od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


Pomoc materialna dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Terminy składania wniosków:

23 października br. – wnioski o stypendium socjalne/wnioski należy składać u Kierownika Działu Nauczania w p. 309.

23 października br.- wnioski o stypendium Rektora/ wnioski należy składać w odpowiednim Dziekanacie.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania świadczeń znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie” dostępnym na stronie internetowej, w zakładce STYPENDIA.


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
na rok akademicki 2018/2019

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Jan Pilch


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów reguluje Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, aktywny formularz wniosku oraz przydatne informacje, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

W przypadku korzystania z aktywnego wniosku ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego proszę uwzględnić uwagi zawarte we wniosku znajdującym się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uaktualnić rok akademicki na który składany jest wniosek.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie /aktywny formularz/, zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w formularzu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć

2/ oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium /w przypadku uczelni artystycznej jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

Tryb i terminy składania wniosków o stypendium ministra dla studentów znajdują się na stronie internetowej Akademii w zakładce STYPENDIA.

Ważne:

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, iż nie może otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął kolejny kierunek studiów na studiach pierwszego stopnia.

Procedura i Tryb

Wzór Wniosku

Wzór Oświadczenia

Rozporządzenie MNiSW z lipca 2015r.

 


Stypendia DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
http:// www.daad.pl

Stypendia DAAD w roku akademickim 2018/2019


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
 na rok akademicki 2017/2018

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Jan PilchInformacje o innych stypendiach:
UAKTUALNIONE i NOWE

– Stypendia Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej dla studentów pochodzących ze wsi

– Stypendium Prof. Jerzego Katlewicza

– Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

– Stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych

– Małopolska Fundacja Stypendialna “SAPERE AUSO”

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program stypendialny „Młoda Polska”
http://nck.pl/mloda-polska/

Stypendia zagraniczne z dziedzin artystycznych
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

– Instytut Adama Mickiewicza

– Amerlink – stypendium na studia w USA

– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

– Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

– Visegard Scholarship Program (VSP)

– Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Irene Steels-Wilsing Stiftung fur Streichquartette

– Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie – Stypendia dla studentów w Małopolskce

Więcej informacji na stronach:
http://www.nck.pl/
http://www.mojestypendium.pl/

ARCHIWUM