Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Stypendia


ZARZĄDZENIE Nr 15/2019 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ w KRAKOWIE z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Klauzula – Dane osobowe

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

Oświadczenie o neprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie zapomogi

Wniosek o stpendium Rektora – doktoranci

Wniosek o stypendium Rektora – I rok

Wniosek o stypendium Rektora

Wykaz dokumentów

Zasady punktacji – stypendium Rektora

Zmiana sytuacji – utrata dochodu


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
na rok akademicki 2019/2020

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.


STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW

Uwaga studenci – nowe przepisy przyznawania stypendiów ministra dla studentów i nowy wzór wniosku.

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra w roku akademickim 2019/2020, proszeni są o dokładne zapoznanie się z nowymi warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. oraz z procedurą i trybem składania wniosków w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Komunikat dla Studentów

Procedura i tryb składania wniosków

Wzór wniosku MKiDN

Wzór oświadczenia

Rozporzadzenie MKiDN 2019 ws. stypendiów ministra dla studentów


NOWE STYPENDIA DLA STUDENTÓW
Stypendia dla studentów
w ramach projektu Regionalny Program Stypendialny
finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego /w roku akademickim 2018/2019/.

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, studiów pierwszego lub drugiego stopnia o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
Stypendia w ramach ww. projektu dotyczą studentów/ osoby do 26 roku życia/, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego.
Regulamin stypendialny, szczegółowe informacje /w tym termin i sposób składania dokumentów/ oraz wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl w zakładce „dla mieszkańca/edukacja/regionalny program stypendialny”.
Termin składania dokumentów – od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Prorektor ds. studenckich
prof. dr hab. Jan Pilch


Pomoc materialna dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Terminy składania wniosków:

23 października br. – wnioski o stypendium socjalne/wnioski należy składać u Kierownika Działu Nauczania w p. 309.

23 października br.- wnioski o stypendium Rektora/ wnioski należy składać w odpowiednim Dziekanacie.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania świadczeń znajdują się w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie” dostępnym na stronie internetowej, w zakładce STYPENDIA.


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
na rok akademicki 2018/2019

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Jan Pilch


STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Szanowni Państwo,

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów reguluje Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Szczegółowe informacje na temat stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019, aktywny formularz wniosku oraz przydatne informacje, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

W przypadku korzystania z aktywnego wniosku ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego proszę uwzględnić uwagi zawarte we wniosku znajdującym się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także uaktualnić rok akademicki na który składany jest wniosek.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie /aktywny formularz/, zgodnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w formularzu wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

1/ dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć

2/ oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie swojego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium /w przypadku uczelni artystycznej jest to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na stronie Uczelni.

Tryb i terminy składania wniosków o stypendium ministra dla studentów znajdują się na stronie internetowej Akademii w zakładce STYPENDIA.

Ważne:

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, iż nie może otrzymać stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął kolejny kierunek studiów na studiach pierwszego stopnia.

Procedura i Tryb

Wzór Wniosku

Wzór Oświadczenia

Rozporządzenie MNiSW z lipca 2015r.

 


Stypendia DAAD
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
http:// www.daad.pl

Stypendia DAAD w roku akademickim 2018/2019


Stypendium Fundacji
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej
 na rok akademicki 2017/2018

Istnieje możliwość ubiegania się przez studentów studiów stacjonarnych pochodzących ze wsi o  stypendium Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Regulamin stypendialny i wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.nauka-pomoc.org.pl lub na stronie Uczelni w informacji dla Studentów – w linku dot. stypendiów.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium wysyłają wnioski indywidualnie  w terminie ogłoszonym na stronie internetowej Fundacji.

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Jan PilchInformacje o innych stypendiach:
UAKTUALNIONE i NOWE

– Stypendia Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej dla studentów pochodzących ze wsi

– Stypendium Prof. Jerzego Katlewicza

– Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

– Stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych

– Małopolska Fundacja Stypendialna “SAPERE AUSO”

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

program stypendialny „Młoda Polska”
http://nck.pl/mloda-polska/

Stypendia zagraniczne z dziedzin artystycznych
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/stypendia/stypendia-zagraniczne.php

– Instytut Adama Mickiewicza

– Amerlink – stypendium na studia w USA

– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

– Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

– Visegard Scholarship Program (VSP)

– Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

– Irene Steels-Wilsing Stiftung fur Streichquartette

– Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie – Stypendia dla studentów w Małopolskce

Więcej informacji na stronach:
http://www.nck.pl/
http://www.mojestypendium.pl/

Więcej