Stypendium Rektora


Stypendium przysługuje na:

 • studiach pierwszego stopnia,
 • studiach drugiego stopnia
 • jednolitych studiach magisterskich,

z tym że dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia przyznawane jest na innych zasadach (zobacz: Stypendium Rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów).

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów AMKP

 

 

Stypendium Rektora

Informacje ogólne

Stypendium rektora może otrzymać student, który:

 • złożył w terminie odpowiedni wniosek, którego wzór określa załącznik nr 7,
 • zdał egzaminy do końca sesji poprawkowej, przy czym w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach dziekan może przedłużyć termin składania poszczególnych egzaminów,
 • realizując indywidualny program studiów rozliczył się z punktów zgodnie z programem zaakceptowanym przez dziekana,
 • wykazał się udokumentowaną działalnością naukową, artystyczną, sportową – z zastrzeżeniem, że w przypadku braku udokumentowania, osiągnięcia nie będą brane pod uwagę,
 • uzyskał minimalną średnią ważoną 4,5 lub uzyskał min. 19 pkt. (wg skali punktowej określonej w Regulaminie studiów obowiązującym od 1 października 2022 r.) oraz posiada:
 1. osiągnięcia naukowe lub
 2. osiągnięcia artystyczne lub
 3. osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brana jest średnia ocen lub osiągnięcia z poprzedniego roku studiów – w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, ostatnich dwóch semestrów – w przypadku studentów studiów drugiego stopnia.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium rektora można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

 

Stypendium rektora nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do powyższego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu oraz oczekiwania na powtarzanie semestru. Do powyższego okresu nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Student, który powtarza rok studiów lub wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku, nie może otrzymywać stypendium rektora.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (WZÓR WNIOSKU – załącznik nr 7) powinien zawierać:

 • spis dokonań, które powinny być wypełnione w formie elektronicznej oraz zawierać daty, miejsca, repertuar, poświadczenia, dyplomy, programy i wszelkie inne niezbędne informacje w celu weryfikacji przez właściwą komisję zgłaszanych przez studenta osiągnięć i wynikających z tego punktów,
 • dokumenty powinny być uporządkowane według kolejności podanej w tabeli osiągnięć; uchybienia formalne złożonego wniosku będą skutkować jego odrzuceniem,
 • student ma prawo zgłosić maksymalnie 10 najistotniejszych osiągnięć naukowych i artystycznych oraz 1 osiągnięcie sportowe,
 • student wylicza punkty na podstawie załącznika nr 8.

 

Informacje dotyczące obliczania średniej ocen

 • średnią ocen (ważoną) oblicza się w sposób określony w regulaminie studiów,
 • przy ustalaniu średniej nie uwzględnia się ocen przepisanych z egzaminów zdawanych w poprzednich latach i na innych kierunkach oraz ocen z przedmiotów nieprzewidzianych programem studiów AMKP,
 • w przypadku osoby, która podjęła studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w innej uczelni, brana jest pod uwagę średnia obliczona w poprzedniej uczelni za ostatni rok studiów pierwszego stopnia,
 • przy ustalaniu średniej nie uwzględnia się ocen przepisanych z egzaminów zdawanych w poprzednich latach i na innych kierunkach oraz ocen z przedmiotów nieprzewidzianych programem studiów Akademii.

 

Osiągnięcia sportowe

Stypendium rektora z tytułu osiągnięć sportowych może otrzymać student, który:

a) w poprzednim roku studiów – w przypadku studiów pierwszego stopnia i drugiego roku studiów drugiego stopnia,
b) w ostatnich dwóch semestrach studiów pierwszego stopnia – w przypadku pierwszego roku studiów drugiego stopnia

uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Wykaz osiągnięć sportowych branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium rektora określa załącznik nr 8.

 

Stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Warunkiem jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia (WZÓR WNIOSKU – załącznik nr 6).

 

Terminy

Wnioski wraz z dokumentacją można składać w terminie:

do 20 października 2024 r.

w Komisji Stypendialnej, za pośrednictwem właściwego Dziekanatu.

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium rektora następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendia są wypłacane przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy i wypłacane są co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem stypendium za miesiąc październik i listopad 2023, które jest wypłacane w listopadzie, najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, iż warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie pisemnej decyzji o przyznaniu stypendium.

 

Wzory dokumentów

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń więcej niż na jednym kierunku

Załącznik nr 6 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku

Załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Załącznik nr 8 – Zasady oceny osiągnięć

Załącznik nr 8A. Kompozycja Teoria 2024
Załącznik nr 8B. Dyrygentura_2024
Załącznik nr 8C. EduArt_Rytmika_2024
Załącznik nr 8D. MuzykaKoscielna_2024
Załącznik nr 8E. Instrumentalistyka_2024
Załącznik nr 8F. Wokalistyka_2024
Załącznik nr 8G Jazz_2024

Do góry strony