Stypendium dla osób niepełnosprawnych


Informacje ogólne

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ jednym z poniższych orzeczeń:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy albo
  o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o częściowej niezdolności do pracy.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od pierwszego dnia miesiąca następującego w miesiącu złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem, że w semestrze zimowym stypendium może zostać przyznane nie wcześniej niż od
1 października.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono kompletny wniosek, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące, z wyjątkiem sytuacji w której następuje przedłużenia orzeczenia.

W przypadku studiowania na więcej niż jednym kierunku studiów stypendium można pobierać tylko na jednym, według własnego wyboru.

Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, bez względu na jego pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do powyższego okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu oraz oczekiwania na powtarzanie semestru.

Do powyższego okresu nie wlicza się kolejnych studiów pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego.

W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów, semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych przez dodatkowy okres do 12 semestrów studiowania tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie to przysługuje na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Do powyższych limitów wlicza się okresy studiów i tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje studentowi, który posiada tytuł zawodowy magistra, nawet jeżeli uzyskał go za granicą. Stypendium to nie przysługuje także w sytuacji, gdy student posiada tytuł zawodowy licencjata, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Terminy

Wniosek wraz z orzeczeniem można składać w Dziale Nauczania (pokój nr 309, III p.) codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00.

Przyznanie lub odmowa przyznania stypendium dla osób niepełnosprawnych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendia są wypłacane przelewem na wskazany przez studenta rachunek bankowy i wypłacane są co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem stypendium za miesiąc październik i listopad 2023, które jest wypłacane w listopadzie, najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r., z zastrzeżeniem, iż warunkiem wypłaty stypendium jest odebranie pisemnej decyzji o przyznaniu stypendium.

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 22/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

 

Wymagane dokumenty

 1. Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 2. Załącznik nr 4 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności

 

Kontakt

Ewa Wołoszyn

ewa.woloszyn@amuz.krakow.pl

tel.: 12 422 02 17