Stypendium im. Teresy Gryboś-Pasturczak


Informacje ogólne

Celem przyznawania Stypendium im. Teresy Gryboś-Pasturczak jest finansowe wsparcie talentu wokalnego Stypendystki – studentki studiującej w AMKP na kierunku wokalistyka, śpiewającej głosem sopranowym, z wyłączeniem sopranu koloraturowego, u progu jej kariery artystycznej.

Stypendium może być przyznane studentce wyróżniającej się talentem i potencjałem artystycznym, bardzo dobrymi wynikami w nauce lub istotnymi osiągnięciami artystycznymi.

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Rektora nr 18/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.

 

Dokumenty

  1. Wniosek o przyznanie stypendium im. Teresy Gryboś-Pasturczak (WZÓR WNIOSKU).
  2. Co najmniej jedna rekomendacja wydana przez osobę posiadającą znaczące osiągnięcia w dziedzinie sztuki lub nauki.
  3. Inne dokumenty potwierdzające zasadność kandydatury, np. kopie dyplomów, plakatów, itp.

 

Terminy

Wniosek wraz dokumentacją można składać w Dziale Nauczania (pokój nr 309, III p.) codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-14.00 w terminie:

do 15 września 2023 r.

Decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Rektor AMKP lub powołana przez niego komisja, w terminie do 30 września poprzedzającego rok akademicki, na który przyznawane jest Stypendium.

 

Wypłata stypendium

Stypendium jest przyznawane na pełny rok akademicki, tj. 12 miesięcy i wypłacane w miesięcznych równych ratach na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystkę.

Otrzymywanie Stypendium nie wyklucza pobierania przez Stypendystkę innych świadczeń przysługujących studentom AMKP.