Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Magazyn instrumentów


mgr Jerzy Hawryszków
pok. 021
jerzy.hawryszkow@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 04 55 w. 112

 


Zasady wypożyczania instrumentów i akcesoriów muzycznych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

według Zarządzenia Nr 5/2022 Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 11 marca 2022 r.

§ 1

Instrumenty i akcesoria muzyczne znajdujące się w magazynie instrumentów mogą być wypożyczane pracownikom, studentom i doktorantom uczelni na warunkach określonych w niniejszych Zasadach wypożyczania instrumentów i akcesoriów muzycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, zwanych dalej Zasadami.

§ 2

1. Wypożyczenie instrumentów lub akcesoriów muzycznych odbywa się na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad.
2. Wypożyczający zobowiązuje się używać instrumentu/akcesoria muzycznego wyłącznie osobiście.
3. Zabronione jest oddanie instrumentu/akcesoria muzycznego osobom trzecim lub używanie go do pracy zarobkowej, uczestnictwa w imprezach niezwiązanych z działalnością Akademii.
4. Wywóz wypożyczonego instrumentu/akcesoria muzycznego poza granice kraju, jest możliwy tylko i wyłącznie za pisemną zgodą prorektora ds. kształcenia.
5. Na czas podróży zagranicznej Wypożyczający jest zobowiązany dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt instrument/akcesoria muzyczne do wysokości ceny rynkowej.
6. Wypożyczający jest zobowiązany dbać o wypożyczony instrument/akcesoria muzyczne i dokonywać drobnych, bieżących napraw oraz konserwacji na własny koszt przez wykonawcę uzgodnionego z uczelnią.
7. Naruszenie postanowień ust. 2-6 niniejszych zasad, powoduje obowiązek zwrotu instrumentu/akcesoria muzycznego w trybie natychmiastowym.
8. Z chwilą odbioru instrumentu/akcesoria muzycznego, Wypożyczający przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność materialną, w tym za przypadkową utratę lub uszkodzenie.
9. Odszkodowanie za utratę lub zniszczenie instrumentu/akcesoria muzycznego wynosi pełną wartość rynkową według daty ustalenia odszkodowania.

Zasady wypożyczania przez studentów i doktorantów

§ 3

1. Studentowi/doktorantowi wypożycza się instrument lub akcesoria muzyczne na czas nie dłuższy, niż czas trwania studiów, pracownikom dla celów dydaktycznych oraz artystycznych, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Po zakończeniu trwania studiów, student/doktorant zobowiązany jest instrument zwrócić do 30 czerwca danego roku akademickiego, z zastrzeżeniem, iż termin wypożyczenia może zostać przedłużony o czas egzaminu wstępnego, jeżeli student po zakończeniu okresu studiów zdaje egzamin na studia wyższego stopnia w Akademii. Po zakończeniu egzaminu wstępnego należy instrument niezwłocznie zwrócić do Magazynu Instrumentów. W przypadku przyjęcia na kolejny stopień studiów, konieczny jest nowy wniosek.

§ 4

Wypożyczenie instrumentu/akcesoria muzycznego jest możliwe na podstawie wniosku studenta/doktoranta zaakceptowanego przez osobę upoważnioną przez rektora, po spełnieniu przez studenta/doktoranta następujących warunków:
1. dokonania oceny stanu technicznego oraz wartości wybranego instrumentu lub akcesoriów przez pedagoga prowadzącego danego studenta lub uprawnionego rzeczoznawcę,
2. umieszczenia wyniku tej oceny w karcie prowadzonej dla danego instrumentu i każdego z akcesoriów, oraz w druku dla poręczycieli, jeśli wypożyczający korzysta z tej formy zabezpieczenia wypożyczanego mienia,
3. przedłożenia dowodu ubezpieczenia instrumentu na kwotę określoną w karcie instrumentu lub złożenia pisemnego poręczenia przez poręczycieli, o którym mowa w §5 niniejszych Zasad.

§ 5

1. Zabezpieczeniem roszczeń Uczelni na wypadek utraty, zniszczenia, lub uszkodzenia instrumentu przez studenta lub doktoranta jest dowód ubezpieczenia lub oświadczenie o poręczeniu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad.
2. Poręczycielami mogą być osoby, które posiadają stałe źródło dochodów:
1) przy wartości instrumentu nieprzekraczającej 10.000 złotych – jeden poręczyciel,
2) przy wartości instrumentu nieprzekraczającej 20.000 złotych – dwóch poręczycieli,
3) przy wartości instrumentu powyżej 20.000 złotych – trzech poręczycieli.
3. Przy wartości instrumentów lub akcesoriów muzycznych nieprzekraczającej 2.000 złotych nie wymaga się poręczycieli i ubezpieczenia.
4. Poręczycieli nie wymaga się również przy okazaniu przez wypożyczającego dokumentu ubezpieczenia instrumentu na warunkach określonych przez Akademię.

Zasady wypożyczania przez pedagogów, pracowników

§ 6

1. Pedagog, pracownik uczelni może wypożyczyć instrument na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad.
2. Pracownik uczelni zobowiązany jest do potwierdzenia w karcie obiegowej zwrotu wypożyczonego instrumentu, w przypadku ustania stosunku pracy w Akademii.
3. W przypadku pracowników nie wymaga się poręczycieli.

Zasady wypożyczania wspólne

§ 7

1. Zwrot instrumentu do magazynu może nastąpić osobiście, po uregulowaniu wszelkich ewentualnych opłat oraz dostarczeniu protokołu zdawczo-odbiorczego wypełnionego i podpisanego przez pedagoga określającego jego stan w momencie zwrotu.
2. Zwrotu należy dokonać osobiście.
3. Stan techniczny zwracanego instrumentu musi być zgodny ze stanem określonym w protokole zdawczoodbiorczym.

§ 8

1. Miesięczna opłata za wypożyczenie instrumentu dla studentów/doktorantów wynosi:
1) w przypadku, gdy wartość instrumentu nie przekracza kwoty 10 000 złotych – 10 złotych,
2) w przypadku, gdy wartość instrumentu przekracza kwotę 10 000 złotych, a nie przekracza kwoty 20 000 złotych – 15 złotych,
3) w przypadku, gdy wartość instrumentu przekracza kwotę 20 000 złotych – 25 złotych.
2. Opłata za wypożyczenie drugiego instrumentu wynosi 30% opłaty określonej w ust. 1.
3. Opłaty należy wnosić regularnie, nie później niż do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego sesję egzaminacyjną.
4. Miesięczna opłata za wypożyczenie instrumentu przez pedagoga, pracownika AMKP wynosi dwukrotność opłaty określonej w § 8 niniejszych zasad.
5. Zwolnienie z opłat może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach i jest udzielane przez:
1) rektora – na pisemny wniosek pracownika AMKP,
2) dziekana – na pisemny wniosek studenta, wyznaczonego do realizacji zajęć i projektów na instrumentach niestandardowych.

Zwrot instrumentu/akcesoria muzycznego

§ 9

1. Użytkownicy instrumentów i akcesoriów muzycznych obowiązani są do niezwłocznego zgłaszania uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu wypożyczenia do Magazynu Instrumentów.
2. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu instrumentu/akcesoria muzycznego bez odrębnych pism wzywających o zwrot.
3. Wypożyczający jest obowiązany zwrócić instrument/akcesoria muzyczne w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy ustanie konieczność korzystania z instrumentu lub w przypadku gdy stanie się on konieczny dla Uczelni.
4. Użytkownik odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę instrumentu/akcesoria muzycznego.
5. Stan techniczny zwracanego instrumentu musi być zgodny ze stanem określonym w protokole zdawczoodbiorczym.
6. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie instrumentu będące następstwem prawidłowego używania.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Wypożyczający zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Uczelni o zmianie danych osobowych, w tym adresu zamieszkania.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby uczelni.

§ 11

W wypadku niedotrzymania warunków niniejszych zasad Akademia może wezwać do natychmiastowego zwrotu użyczonego instrumentu.