Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

ARCHIWUM


dr Małgorzata Śliż-Marciniec
archiwum@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 04 55 w. 130
pok. 029

Archiwum Akademii Muzycznej w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.

Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji wytworzonej w wyniku funkcjonowania Akademii.

W skład zasobu Archiwum wchodzi dokumentacja powstała od momentu wznowienia działalności przez Uczelnię po zakończeniu II wojny światowej, akta dawnego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie nie zachowały się.

Zasób Archiwum obejmuje:
– akta studentów
– akta osobowe pracowników uczelni
– dokumentację przewodów doktorskich, habilitacyjnych, kwalifikacji I oraz II stopnia
– dokumentację powołań i mianowań na stanowiska profesora
– dokumentację wytworzoną w toku funkcjonowania poszczególnych Wydziałów, studiów oraz jednostek międzywydziałowych itp.
– dokumentację powstałą w ramach działalności centralnych władz oraz zaplecza administracyjno- technicznego uczelni.

Archiwum gromadzi również prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Materiały archiwalne do celów naukowo-badawczych, popularyzatorskich oraz genalogicznych udostępniane są na podstawie zgody Rektora Akademii.

Korzystać można z nich na miejscu, w lokalu Archiwum ewentualnie w formie kwerend przeprowadzonych przez pracownika Archiwum.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) Archiwum Akademii  Muzycznej w Krakowie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna w Krakowie z siedzibą w przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Muzycznej w Krakowie możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Archiwum w celu realizacji zadań w zakresie:
 • gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,
 • ewidencjonowania i opracowywania materiałów archiwalnych,
 • udostępniania materiałów archiwalnych,
 • urzędowego potwierdzania treści przechowywanych materiałów archiwalnych,
 • wyszukiwania informacji i danych zawartych w materiałach archiwalnych,
 • sporządzania wyciągów, wypisów, odpisów albo odwzorowań wizualnych, dźwiękowych lub cyfrowych materiałów archiwalnych,
 • prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej,
 • prowadzenia działalności informacyjnej i popularyzatorskiej na temat materiałów archiwalnych i Archiwum,
 • udostępniania dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania do celów służbowych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji określonych wyżej celów.
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Archiwum ma prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rodo – Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Archiwum przez okres  niezbędny do realizacji zadań określonych powyżej, a wymagany przepisami prawa, tj. okres przechowywania dokumentacji określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Akademii Muzycznej w Krakowie.
 2. Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:
 • art. 16 RODO: „Prawo do sprostowania danych” – w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne lub dokumentację osobowo-płacową i inną dokumentację niearchiwalną przechowywaną na podstawie umów cywilno-prawnych. Sprostowania i uzupełnienia są przechowywane i udostępniane odrębnie od materiałów archiwalnych,
 • art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO: „Prawo do ograniczenia przetwarzania”- w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;
 1. Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO: „Prawo dostępu” przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.