Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Archiwum


Archiwum Akademii Muzycznej w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.

Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji wytworzonej w wyniku funkcjonowania Akademii.

W skład zasobu Archiwum wchodzi dokumentacja powstała od momentu wznowienia działalności przez Uczelnię po zakończeniu II wojny światowej, akta dawnego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie nie zachowały się.

Zasób Archiwum obejmuje:
– akta studentów
– akta osobowe pracowników uczelni
– dokumentację przewodów doktorskich, habilitacyjnych, kwalifikacji I oraz II stopnia
– dokumentację powołań i mianowań na stanowiska profesora
– dokumentację wytworzoną w toku funkcjonowania poszczególnych Wydziałów, studiów oraz jednostek międzywydziałowych itp.
– dokumentację powstałą w ramach działalności centralnych władz oraz zaplecza administracyjno- technicznego uczelni.

Archiwum gromadzi również prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Materiały archiwalne do celów naukowo-badawczych, popularyzatorskich oraz genalogicznych udostępniane są na podstawie zgody Rektora Akademii.

Korzystać można z nich na miejscu, w lokalu Archiwum ewentualnie w formie kwerend przeprowadzonych przez pracownika Archiwum.


dr Małgorzata Śliż-Marciniec

archiwum@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 04 55 w. 130
pok. 029