Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Studenci


Studenci


8.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów

Wyniki wyboru przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów na okres kadencji 2024-2028

 


27.02.2024

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

w związku z nadchodzącymi wyborami członków kolegium elektorów uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem i procedurami:

1) 04.03.2024 godz. 12.00 – 07.03.2024 godz. 12:00 – zgłaszanie kandydatów na elektorów

– zgłoszenia zawierające w tytule imię, nazwisko rok i kierunek studiów oraz skan oświadczenia dostępnego pod linkiem: (plik w załączniku) przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem mailowym samorzad@amuz.krakow.pl

– wysłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata

2) 08.03.2024 godz. 21.00 – podanie do informacji publicznej listy wybranych członków kolegium elektorów

– wszyscy studenci otrzymają wiadomości mailowe z wynikiem postępowania wyborczego

***

To musisz wiedzieć!

Przepisy dotyczące wyborów rektorskich znajdują się w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, statucie uczelni oraz w regulaminie samorządu studenckiego.

Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia następujące warunki:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu właściwych przepisów oraz nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata.

Tryb wyboru do kolegium elektorów studentów i doktorantów oraz czas trwania ich członkostwa w kolegium elektorów określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów. (zob. art. 25 ustawy)

Organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala regulamin określający organizację i sposób działania samorządu oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów uczelni, a w przypadku uczelni publicznej także do kolegium elektorów (zob. art. 110 ust. 6 ustawy).

Z wyrazami szacunku,

Zuzanna Haberka
Przewodnicząca URSS AMKP