Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

OW-V


OKRĘG WYBORCZY V
wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi


26.05.2024

Informacja o wyborach przedstawicieli Senatu AMKP

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru senatorów uprzejmie informujemy – jako podkomisja wyborcza dla pracowników Administracji – o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 09.04.2024 godz. 09.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 2 osoby;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydatów OW-V”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy: wybory.ow5@amuz.krakow.pl do dnia 10.04.2024 do godziny 24.00.

 

2) 11.04.2024 godz. 10.00-10.15 – głosowanie w sprawie wyboru senatorów

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym, tj. o 10.45, 11.30, 12.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe wysyłane ze służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow5@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Łącząc wyrazy szacunku,
w imieniu Uczelnianej Podkomisji Wyborczej dla Pracowników Administracji (OW-V)

Daria Szwed – Przewodnicząca
Jadwiga Kasprzyk
Monika Kocbuch


20.03.2024

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru senatorów uprzejmie informujemy – wchodząc w skład podkomisji wyborczej dla pracowników Administracji – o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 09.04.2024 godz. 09.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 2 osoby;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Senat – Zgłaszanie kandydatów OW-V”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy: wybory.ow5@amuz.krakow.pl do dnia 10.04.2024 do godziny 24.00.

2) 11.04.2024 godz. 10.00-10.15 – głosowanie w sprawie wyboru senatorów

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym, tj. o 10.45, 11.30, 12.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe wysyłane ze służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow5@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Łącząc wyrazy szacunku,
w imieniu Uczelnianej Podkomisji Wyborczej dla Pracowników Administracji (OW-V)

Daria Szwed – Przewodnicząca
Jadwiga Kasprzyk
Monika Kocbuch


13.03.2024

Wyniki wyborów do kolegium elektorów w OW-V

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonych głosowań mandaty elektorów w okręgu wyborczym OW-V otrzymały następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Adriana Chmura
 2. Filip Krzywoń
 3. Paweł Mikłaszewski
 4. Danuta Mrowczyk

Z poważaniem,

w imieniu Uczelnianej Podkomisji Wyborczej dla Pracowników Administracji OW-V

Daria Szwed – Przewodnicząca
Jadwiga Kasprzyk
Monika Kocbuch


11.03.2024

Szanowni Państwo,

Wobec pojawiających się wątpliwości, po dokładnym sprawdzeniu sposobu przeprowadzania czynności wyborczych dla OW-V oraz konsultacjach z Kancelarią Radców Prawnych – Cyran Polak, w trosce o zgodność wszystkich procedur z zapisami Ordynacji Wyborczej AMKP, Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła decyzję o unieważnieniu czynności wyborczych, przeprowadzonych w dniach 07.03.2024 r. (po pierwszym głosowaniu) oraz 08.03.2024 r.
Pierwsze głosowanie (w dniu 07.03.2024 r.) zostało przeprowadzone prawidłowo, ale nie został przesłany do grupy wyborców protokół z głosowania. Procedurę zaczynamy zatem od przesłania pierwszego protokołu i na jego podstawie zostanie przeprowadzone głosowanie nr 2. Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym, tj. o 10.45, 11.30, 12.15 itd.
Termin przesłania protokołu z głosowania nr 1 w sprawie wyboru członków kolegium elektorów w okręgu OW-V wyznacza się na:
12.03.2024 r. godz. 09.45
Termin głosowania nr 2 w sprawie wyboru członków kolegium elektorów w okręgu OW-V wyznacza się na:
12.03.2024 r. godz. 10.00-10.15
• link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
• tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów OW-V 2”.

Bardzo prosimy o aktywny udział w głosowaniu!

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych jest droga mailowa. Adres skrzynki mailowej dla OW-V : wybory.ow5@amuz.krakow.pl

Łącząc wyrazy szacunku,
W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


11.03.2024

Uchwała nr 1 /2024
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie
z dnia 10 marca 2024 r.

W oparciu o § 11 ust.1 pkt 3) i pkt 8) w zw. z § 11 ust.1 pkt 11) Ordynacji wyborczej stanowiącej Załącznik nr 3 do Statutu AMKP, uchwala się, co następuje:

§ 1
1. W związku z naruszeniem § 3 pkt 16) w zw. z. § 4 ust. 7 pkt 1) w zw. z § 4 ust. 7 pkt 3) oraz § 16 pkt 3 Ordynacji wyborczej, unieważnia się czynności wyborcze przeprowadzane przez podkomisję wyborczą w okręgu OW-V w dniu 07.03.2024 r.
(dokonane po pierwszym z głosowań).

2. W konsekwencji ust. 1, unieważnia się czynności wyborcze przeprowadzone przez podkomisję wyborczą w okręgu OW-V w dniu 08.03.2024 r., w tym końcowy wybór elektorów dla okręgu wyborczego OW-V.

§ 2
Wyznacza się datę przeprowadzenia unieważnionych czynności, o których mowa §1,
na dzień 12 marca 2024r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Milena Kędra
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej


22.02.2024

Harmonogram wyborów OW-V

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się realizacją procedury wyboru członków kolegium elektorów uprzejmie informujemy – wchodząc w skład podkomisji wyborczej dla pracowników Administracji – o nadchodzących terminach dla czynności wyborczych (w formie online) dotyczących Państwa grupy pracowniczej:

1) 05.03.2024 godz. 09.00-10.00 – zgłaszanie kandydatów

 • można zgłosić tj. zaznaczyć maksymalnie 4 osoby;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Zgłaszanie kandydatów na elektorów OW-V”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności otrzymają Państwo listę zgłoszonych osób wraz z formularzem oświadczenia/zgody na kandydowanie, który – w razie wyrażenia zgody – trzeba będzie podpisać i odesłać w formie skanu/zdjęcia na adres mailowy: wybory.ow5@amuz.krakow.pl do dnia 06.03.2024 do godziny 24.00.

2) 07.03.2024 godz. 10.00-10.15 – głosowanie w sprawie wyboru członków kolegium elektorów

 • można wybrać tj. zaznaczyć maksymalnie 4 osoby;
 • link do modułu „Głosowanie”: https://nesos.amuz.krakow.pl/glosowanie/;
 • tytuł głosowania: „Wybór Rektora – Wybór elektorów OW-V”.

Po zakończeniu wyżej wymienionej czynności zostaną Państwo poinformowani o wynikach głosowania, które mogą zaowocować koniecznością przeprowadzenia kolejnych głosowań (w razie niespełnienia wymogu kworum bądź nieobsadzenia wszystkich mandatów) w cyklu 45-minutowym, tj. o 10.45, 11.30, 12.15 itd.

***

Przypominamy, że oficjalną drogą kontaktu w sprawach wyborczych są wiadomości mailowe wysyłane ze służbowych skrzynek (@amuz.krakow.pl). Wszelkie informacje ze strony podkomisji wyborczej będą wysyłane z adresu wybory.ow5@amuz.krakow.pl i na ten adres proszę dostarczać m.in. zgody na kandydowanie czy też inne wiadomości dotyczące wyborów.

Łącząc wyrazu szacunku,
w imieniu Uczelnianej Podkomisji Wyborczej
dla Pracowników Administracji (OW-V)

Daria Szwed – Przewodnicząca
Jadwiga Kasprzyk
Monika Kocbuch