Kontakt e-mail lub telefoniczny


1. Dane kontaktowe Administratora oraz Inspektora Ochrony Danych jak również przysługujące Pani/Panu prawa pozostają bez zmian, zgodnie z informacją zawartą w punkcie pt. “Informacje o przetwarzaniu danych osobowych”.

2. Pani/Pana dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Panią/Pana, przetwarzamy w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, danych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku, w którym przekazuje nam Pani/Pan szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), oświadcza Pani/Pan, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku udzielona zgoda, o której mowa w art. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Danymi posługujemy się przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. Będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa; czas upływu okresów przedawnienia roszczeń związanych z przekazanymi informacjami a w przypadku, w którym mogą one stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu sądowym/administracyjnym, do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania; czas do momentu wycofania zgody.

5. Przekazanie danych jest dobrowolne. Brak ich przekazania nie wywiera negatywnych konsekwencji, ale uniemożliwi udzielenie odpowiedzi lub realizację zapytania. Dane nie podlegają profilowaniu. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Dane osobowe przekazywane są firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem po to, aby zrealizować ww. cel. Są to przykładowo: dostawcy i serwisanci usług oraz rozwiązań teleinformatycznych, doradcy prawni itp. W uzasadnionych przypadkach mogą być to uprawnione organy państwowe.