Dla pracowników


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracownika Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z zawarciem z Panią/em umowy o pracę, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iodo@amuz.krakow.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o pracę.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o:

a. art. 6 ust.1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności stosowanie postanowień Prawa Pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń;
b. art. 6 ust.1 lit f) w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora, np. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń;
c. art. 6 ust.1 a) w przypadku gdy Państwo przekazują dane osobowe inne niż określone w przepisach prawa podstawą przetwarzania może być Państwa zgoda.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę.

6. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu – przez okres ustalony odrębnymi przepisami.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.