Do umów cywilno-prawnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do umów cywilno-prawnych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z zawarciem z Panią/em umowy cywilno-prawnej, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
iodo@amuz.krakow.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o:

a. art. 6 ust.1 lit. b) RODO czyli zawartej umowy;
b. art. 6 ust.1 lit. f) RODO w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora, np. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń;
c. Art. 6 ust.1 lit c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

6. Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy,  a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy cywilno-prawnej.

10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.