Dla kandydatów do pracy


 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą w przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze rekrutacyjnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązującego prawa oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.5, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procedury rekrutacji.

9. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.

11. Dane osobowe kandydatów do pracy w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.