Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, podaje informacje związane z przetwarzaniem jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, co następuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Świętego Tomasza 43, reprezentowana przez Rektora.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
iodo@amuz.krakow.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Akademii Muzycznej w Krakowie wynikających w szczególności z przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz prawa pracy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

1)  dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

2)  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.