Dla studentów ubiegających się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Akademia Muzyczna im Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z siedzibą przy ul. Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@amuz.krakow.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem rozpatrzenia, przyznania i ewentualnej realizacji świadczeń pomocy materialnej objętych złożonym przez studenta wnioskiem o przyznanie takich świadczeń.

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. c) oraz art. 9 ust.2 lit. b) RODO, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym.

9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.