Regulamin


REGULAMIN
II MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU DUETÓW FORTEPIANOWYCH “DUETTISSIMO”

KRAKÓW, 8-14 KWIETNIA 2024 r.

Celem Konkursu jest promocja duetu fortepianowego, muzyki polskiej, podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki na ten skład kameralny, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami Konkursu i pedagogami oraz upowszechnianie i popularyzowanie utworów na duet fortepianowy.

 

§1

 1. Organizatorem II Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych „Duettissimo”, zwanego dalej Konkursem, jest Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – Katedra Kameralistyki.
 2. Konkurs odbędzie się w dniach 8-14 kwietnia 2024 roku.
 3. Przesłuchania Konkursowe odbędą się w Sali Koncertowej im. Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 (I i II etap) oraz w Filharmonii Krakowskiej im. K. Szymanowskiego przy ul. Zwierzynieckiej 1 (III etap).

§2

 1. Udział w konkursie należy zgłosić nie później niż do dnia 11 lutego 2024 wraz z kopią wpłaty wpisowego na adres mailowy:

konkurs.duettissimo@amuz.krakow.pl

 1. Celem dokonania zgłoszenia należy nadesłać do dnia 11 lutego 2024 r.:
 • wypełnioną Kartę zgłoszenia (dostępną na stronie Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie) w zakładce II Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
 • opłatę uczestnictwa w wysokości:

1) dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie:

I kategoria 400 PLN od duetu,
II kategoria 600 PLN od duetu.

Wpłaty należy dokonać na konto:

BANK PEKAO S.A. III Oddział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

z dopiskiem „Konkurs Duettissimo”

2) dla uczestników z zagranicy:

I kategoria 100 EUR od duetu,
II kategoria 200 EUR od duetu.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków
IBAN: PL 42 1240 2294 1978 0010 2649 8028
BIC/SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem „Konkurs Duettissimo”.

 

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres: konkurs.duettissimo@amuz.krakow.pl wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia.

 1. Kandydaci we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

§3

 1. O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 11 marca 2024 r. Warunkiem umieszczenia na liście konkursowej jest poprawne wypełnienie formularza, spełnienie warunków formalnych oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty wpisowego. Weryfikacji formalnej dokona Organizator.
 2. Ramowy harmonogram przesłuchań stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie ramowym. Szczegółowy harmonogram przesłuchań umieszczony zostanie na stronie Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (amuz.krakow.pl) nie później niż 60 dni przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – suma wieku członków duetu nie może przekroczyć 42 lat (na dzień 8/04/2024)

II kategoria – suma wieku członków duetu nie może przekroczyć 70 lat (na dzień 8/04/2024)

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są wykonać:

I kategoria (25-30 minut)

1) Wolfgang Amadeusz Mozart – I część dowolnej Sonaty na 4 ręce lub 2 fortepiany
2) Dowolny utwór polskiego kompozytora (z wyłączeniem “Wariacji na temat Paganiniego” Witolda Lutosławskiego).
3) Dowolny program do wypełnienia czasu.

II kategoria

I etap (20-25 minut)

1) Wolfgang Amadeusz Mozart – I część dowolnej Sonaty na 4 ręce lub na dwa fortepiany
2) Dowolny program do wypełnienia czasu.

II etap (40-45 minut)

1) Utwór polskiego kompozytora (z wyłączeniem “Wariacji na temat Paganiniego” Witolda Lutosławskiego).
2) Dwa dowolnie wybrane utwory zróżnicowane stylistycznie.

III etap

Koncert na dwa fortepiany z orkiestrą (do wyboru):

1) Max Bruch – Koncert as-moll op. 88a
2) Felix Mendelssohn-Bartholdy – Koncert E-dur MWV O 5
3) Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert Es-dur KV365/316a nr 10
4) Francis Poulenc – Koncert d-moll FP 61

 

Wszelkie zmiany w repertuarze Uczestnika Konkursu nadesłane po terminie zgłoszenia (11 marca 2024 r.) wymagają akceptacji przez Organizatora Konkursu.

§4

Kandydaci zobowiązani są do stawienia się na losowanie kolejności uczestnictwa w dniu 8 kwietnia 2024 r. z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia. O miejscu i czasie losowania kandydaci zostaną powiadomieni nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Konkursu.

§5

Organizatorzy konkursu zastrzegają, że w kategorii II do drugiego etapu dopuszcza się nie więcej niż 10 duetów, do finału nie więcej niż 4 duety. W kwestiach spornych, decydujący głos ma przewodniczący Jury.

§6

 1. Jury Konkursu jest powoływane przez Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Skład jury zostanie podany do publicznej wiadomości nie później niż 1 grudnia 2023 roku.
 2. Jury Konkursu pracuje według odrębnie sporządzonego i zatwierdzonego przez członków Jury na pierwszym posiedzeniu regulaminu. Jednym z jego punktów jest zastrzeżenie, że członek Jury nie punktuje uczestnika będącego jego uczniem lub studentem.
 3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§7

 1. Zdobywcom nagród przysługuje tytuł Laureata Konkursu.
 2. W Konkursie ostaną przyznane następujące nagrody:

1) W kategorii I:

I nagroda – 8 000 PLN
II nagroda – 5 000 PLN
III nagroda – 3 000 PLN

Łączna pula nagród: 16 000 PLN

2) W kategorii II:

I nagroda – 30 000 PLN
II nagroda – 20 000 PLN
III nagroda – 10 000 PLN

Nagrody specjalne:

 • za najlepsze wykonanie I części Sonaty – W.A. Mozarta (3 000 PLN)
 • za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora (6 000 PLN)

Łączna pula nagród: 69.000 PLN

 1. Na podstawie oceny poziomu Konkursu Jury ma prawo zmiany układu nagród, ich liczby i wysokości, zależnie od punktacji z zastrzeżeniem, że łączna pula nagród pozostaje niezmienna.
 2. Wszelkie inne nagrody pieniężne lub rzeczowe, ufundowane przez instytucje bądź osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatorów przed rozpoczęciem Konkursu. Jury może drogą specjalnej decyzji potraktować te nagrody jako regulaminowe lub pozaregulaminowe. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego zakończenia Konkursu. Warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w koncercie laureatów.
 3. Nagroda zostanie pomniejszona o należny podatek dochodowy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2). Potrącony podatek zostanie rozliczony we właściwym Urzędzie Skarbowym przez Organizatora Konkursu.

§8

 1. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wszelkie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zarejestrowanych podczas wszystkich etapów Konkursu i Koncertu Laureatów w zakresie ich:
 • utrwalania,
 • zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
 • wprowadzenia do obrotu – wprowadzenia do komputera oraz sieci Internet,
 • publicznego odtwarzania,
 • wyświetlania,
 • nadawania bezprzewodowego, przewodowego i satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego w związku z Konkursem i przekazanego organizatorowi Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, a szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest w Karcie zgłoszenia Uczestnika.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§9

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu na każdym jego etapie, jak również prawo zmiany rozstrzygnięć Konkursu. Decyzje te będą miały charakter niezaskarżalny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu w każdym czasie. Decyzja ta będzie miała charakter niezaskarżalny. Informacja o ewentualnych zmianach Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu prowadzonej przez Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator.
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Konkursu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje tekst Regulaminu Konkursu w języku polskim.
 5. W przypadku odwołania Konkursu lub któregoś z jego etapów Uczestnikowi zostaną zwrócone równowartości wniesionych przez niego opłat obejmujących właściwą część Konkursu, która się nie odbyła.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i wysokości nagród.