Regulamin


 

X OGÓLNOUCZELNIANY KONKURS „GRAM Z ORKIESTRĄ”

REGULAMIN KONKURSU

1. X Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej im. Profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w dniu 26 marca 2022 r. (sobota).

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie występu z wybranymi orkiestrami, w miarę zadeklarowanej dostępności.

3. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego – nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy: joanna.czech@amuz.krakow.pl, najpóźniej do 10 marca 2022 r. na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu.

5. Wybrany utwór należy przygotować w całości. O wyborze do publicznej prezentacji podczas przesłuchania części lub fragmentu utworu decyduje Jury w dniu Konkursu. Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy organistów).

6. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

7. Czas trwania prezentacji artystycznej jednego uczestnika nie może przekroczyć 20 minut.

8. Konkurs może być przeprowadzony przy udziale publiczności z zachowaniem należytych rygorów sanitarnych zgodnych z obowiązującymi zaleceniami GIS i MZ. Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji Konkursu, bez publiczności, w formie online lub w przypadku pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej do odwołania Konkursu.

9. Kolejność występów uczestników jest ustalana przez Jury w drodze losowania. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Akademii po 10 marca 2022 r.

10. Jury zostanie powołane przez Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

11. Werdykt jury jest ostateczny.