dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII (historia sztuki)


Polski historyk sztuki, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, do grudnia 2016 prezes zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich. W 1992 ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim studia w zakresie historii sztuki. Tam też na Wydziale Historycznym na podstawie napisanej pod kierunkiem Zbigniewa Perzanowskiego rozprawy pt. Trzeciewscy herbu Strzemię. Studium z dziejów średniozamożnej szlachty małopolskiej XIV–XVI w. uzyskał w 1997 stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W 2014 na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Był zatrudniony w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Został adiunktem w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W 2018 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

marian.wolkowski.wolski@amuz.krakow.pl